Căn Nguyên Dẫn Đến Covid-19 Và Liều Vaccine Hiệu Quả Nhất | Sự Hòa Hợp Của Vũ Trụ Và Thiện Nghiệp

Lòng tham và sự ích kỹ của con người là nguyên do dẫn đến đại dịch covid 19

YouTube Video


Comments