tin buon

Chúng con hết thảy xin cung kính đảnh lễ giác linh Hòa Thượng (Thích Trí Tịnh). Cầu mong Ngài vãng sanh Cực Lạc, sớm hội nhập Ta Bà tế độ cho chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật...


Comments