zip code Mã vùng của Bưu Điện

đăng 14:19, 26 thg 2, 2014 bởi vansanh. com
* ZIP code (Mã vùng của Bưu Điện) 
* Area code (Mã vùng điện thoại của một tỉnh hoặc tiểu bang) 
* Country code (Mã vùng điện thoại của một nước) 

Lấy Việt Nam làm ví dụ cho dễ hiểu thì : 

Mã Bưu chính Việt Nam gồm 6 chữ số liên tục. Cấu trúc mã này như sau: 
- 2 chữ số đầu tiên là mã của tỉnh ( TP.HCM là 70; Hà Nội là 10). 
- 2 số tiếp theo là mã của quận , huyện, thị xã.... 
- Só thứ 5 là của phừong, xã, thị trấn. 
-Số thứ 6 là chỉ cụ thể dối tượng 


Tên tỉnh / Mã Bưu Chính (ZIP code) / Mã Điện Thoại (Area code) 

An Giang / 94 / 76 
Bà Rịa-Vũng Tàu 74 / 64 
Bạc Liêu / 99 / 781 
Bắc Cạn / 17 / 281 
Bắc Giang / 21 / 240 
Bắc Ninh / 16 / 241 
Bến Tre / 83 / 75 
Bình Dương / 72 / 650 
Bình Định / 53 / 56 
Bình Phước / 77 / 651 
Bình Thuận / 62 / 62 
Cà Mau / 96 / 780 
Cao Bằng / 22 / 26 
Cần Thơ / 92 / 71 
Đà Nẵng / 511 / 511 
Đắk Lắk / 55 / 50 
Đắk Nông / 55 / 50 
Đồng Nai / 71 / 613 
Đồng Tháp / 93 /67 
Gia Lai / 54 / 59 
Hà Giang / 29 / 19 
Hà Nam / 30 / 351 
Hà Nội / 10 / 4 
Hà Tây / 31 / 34 
Hà Tĩnh / 43 / 39 
Hải Dương / 34 / 320 
Hải Phòng / 35 / 313 
Hậu Giang / 92 / 71 
Hoà Bình / 13 / 18 
T/p Hồ Chí Minh / 70 / 8 
Hưng Yên / 39 / 321 
Khánh Hoà / 57 / 58 
Kiên Giang / 95 / 77 
Kon Tum / 58 / 60 
Lai Châu / 28 / 23 
Lạng Sơn / 20 / 25 
Lào Cai / 19 / 20 
Lâm Đồng / 61 / 63 
Long An / 81 / 72 
Nam Định / 32 / 350 
Nghệ An / 42 / 383 
Ninh Bình / 40 / 30 
Ninh Thuận / 63 / 68 
Phú Thọ / 24 / 210 
Phú Yên / 56 / 57 
Quảng Bình / 45 / 52 
Quảng Nam / 510 / 510 
Quảng Ngãi / 52 / 55 
Quảng Ninh / 36 / 33 
Quảng Trị / 46 / 53 
Sóc Trăng / 97 / 79 
Sơn La / 27 / 22 
Tây Ninh / 73 / 66 
Thái Bình / 33 / 36 
Thái Nguyên / 23 / 280 
Thanh Hoá / 41 / 37 
Thừa Thiên-Huế / 47 / 54 
Tiền Giang / 82 / 73 
Trà Vinh / 90 / 74 
Tuyên Quang / 25 / 27 
Vĩnh Long / 91 / 70 
Vĩnh Phúc / 11 / 211 
Yên Bái / 26 / 29 

Còn Mã vùng điện thoại (Country code) của VN là : 084 

Zip Code của Việt Nam: 

AN GIANG /94999 
BARIA -VUNG TAU /76999 
BAC GIANG /21999 
BAC KAN / 17999 
BAC LIEU / 99999 
BAC NINH / 16999 
BEN TRE /89999 
BINH DINH /53999 
BINH DUONG /72999 
BINH PHUONG /80999 
BINH THUAN /62999 
CA MAU / 96999 
CAN THO /92999 
CAO BANG /22999 
DA NANG /60999 
DAK LAK /55999 
DAK NONG /55999 
DIEN BIEN /28999 
DONG NAI /71999 
DONG NAI /93999 
GIA LAI /54999 
HA GIANG /29999 
HA NAM /30999 
HA NOI /10999 
HA TAY /31999 
HA TINH /44999 
HAI DUONG /34999 
HAI PHONG /35999 
HAU GIANG /92999 
HO CHI MINH CITY /70999 
HOA BINH /15999 
HUNG YEN /39999 
KHANH HOA /57999 
KIEN GIANG /95999 
KON TUM /58999 
LAI CHAU /28999 
LAM DONG /61999 
LANG SON /20999 
LAO CAI /19999 
LONG AN /81999 
NAM DINH /32999 
NGHE AN /42999 
NINH BINH / 40999 
NINH THUAN / 69999 
PHU THO / 24999 
PHU YEN /56999 
QUANG BINH /45999 
QUANG NAM /51999 
QUANG NAM /52999 
QUANG NINH /38999 
QUANG TRI /46999 
SOC TRANG /98999 
SON LA /27999 
TAY NINH /73999 
THAI BINH /33999 
THAI NGUYEN /23999 
THANH HOA /41999 
THUA THIEN - HUE /50999 hoac 47000 
TIENG GIANG /82999 
TRA VINH /90999 
TUYEN QUANG /25999 
VINH LONG /91999 
VINH PHUC /12999 
YEN BAI / 26999 
BINH CHANH /70900 
BINH TAN / 70930 
BINH THANH / 70400 
CAN GOI / 70950 
CU CHI /70700 
GO VAP /70550 
HOC MON /70750 
NHA BE /70850 
PHU NHUAN / 70450 
QUAN 1 /70100 
QUAN 10 /70350 
QUAN 11 /70650 
QUAN 12 /70780 
QUAN 2 /70830 
QUAN 3 /70150 
QUAN 4 /70200 
QUAN 5 /70250 
QUAN 6 /70300 
QUAN 7 /70880 
QUAN 8 /70600 
QUAN 9 /70840 
TAN BINH /70500 
TAN PHU /70580 
Comments