quachtuankhanh

www.pindienthoaikoracell.com

https://www.koracell.net
36/6 Dương Đức Hiền F.Tây Thạnh Q.Tân Phú
Miss Sương 0908084060

Khởi Bước Thành Công - Quách Tuấn Khanh DV1- P1
Khởi Bước Thành Công - Quách Tuấn Khanh DV1- P2
Khởi Bước Thành Công - Quách Tuấn Khanh DV1- P3
Khởi Bước Thành Công - Quách Tuấn Khanh DV1- P4
Khởi Bước Thành Công - Quách Tuấn Khanh DV2- P1
Khởi Bước Thành Công - Quách Tuấn Khanh DV2 - P2
Khởi Bước Thành Công - Quách Tuấn Khanh DV2 - P3
Khởi Bước Thành Công - Quách Tuấn Khanh DV3- P1
Khởi Bước Thành Công - Quách Tuấn Khanh DV3- P2
Khởi Bước Thành Công - Quách Tuấn Khanh DV3- P3
Khởi Bước Thành Công - Quách Tuấn Khanh DV3- P4
Khởi Bước Thành Công - Quách Tuấn Khanh DV4 - P1
Khởi Bước Thành Công - Quách Tuấn Khanh DV4 - P2
Khởi Bước Thành Công - Quách Tuấn Khanh DV4- P3
6 bi mat nguoi giau

Hoi thao Dam Thanh Cong cua Quach Tuan Khanh
Hội thảo Dám mơ và sống với ước mơ
Mơ và sống với ước mơ - YCC & Quách Tuấn Khanh
Thay doi tu chinh ban than.wmv
Tại sao bạn chưa giàu - Quách Tuấn Khanh
Bí Mật Công Thức Gia Tăng Thu Nhập - Diễn giả Quách Tuấn Khanh
Quach tuan khanh Cách kiếm tiền phù hợp với bản thân
Hai cách kiếm tiền được cài vào đầu những người không bao giờ khá nổi
Hai người giúp bạn Thành Công - Diễn giả Quách Tuấn Khanh
Làm Thế Nào Để Đạt Mục Tiêu ? - Diễn giả Quách Tuấn Khanh
Làm Thế Nào Để Lập Kế Hoạch Cho Bản Thân‬‏- Diễn giả Quách Tuấn Khanh
Năm Bước Tạo Cho Tinh Thần Hưng Phấn (1)
Năm Bước Tạo Cho Tinh Thần Hưng Phấn (2) - Diễn giả Quách Tuấn Khanh
Làm giàu bắt đầu từ đâu ? - Diễn giả Quách Tuấn Khanh.
Hãy Học Cách Quản Lý Tiền Trước Khi Học Làm Giàu - Diễn giả Quách Tuấn Khanh
Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy Về Tiền Bạc - Diễn giả Quách Tuấn Khanh
Tuyệt Chiêu Sale - Diễn giả Quách Tuấn Khanh

www.pindienthoaikoracell.com

https://www.koracell.net
36/6 Dương Đức Hiền F.Tây Thạnh Q.Tân Phú
Miss Sương 0908084060


31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
31 Qu. Táo Tinh Thân
Hâu hêt nh    ng cam nang dinh dư.ng dêu khuyên rang: nêu moi ngày b.n dêu an
mot qu" táo thì se không bao gi) ph"i gap bác si. Giông như the chât, tinh thân c3a
b.n cung cân có lo.i “táo” cho riêng nó. 31 mau chuyen lên tinh thân dư<i dây se là
“31 qu" táo” cung câp “vitamin tinh thân” cân thiêt giúp nguôn noi lAc c3a b.n
thêm m.nh me, dôi dào.
De nhan thêm “táo tinh thân” hàng tuân tD dien gi" Quách Tuân Khanh, vui lòng
dang ký t.i website http://quachtuankhanh.net.
31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
M.c l.c
TIÊNG GQI TR TRÁI TIM .............................................................................................3
TÌM LXI DYA TR[ TRONG BXN .....................................................................................4
SÔNG Ta TÊ ..............................................................................................................5
HÀNH DONG..............................................................................................................6
TR CHÔI THEO CÁCH ChA BXN ....................................................................................7
30 PHÚT U SÂU..........................................................................................................8
AI LÀ CEO?................................................................................................................9
KHÓ KHAN LÀ MAY MAN............................................................................................10
CUOC SÔNG ............................................................................................................11
THÁCH THYC GIvI HXN ............................................................................................12
1 TRONG 8 Tx ..........................................................................................................13
ByN DÔ ..................................................................................................................14
L{I CAM KÊT 20 NAM ...............................................................................................15
ABRAHAM LINCOLN & CON DXI BÀNG.........................................................................16
PHyI LÀM & MUÔN LÀM.............................................................................................17
20 DÔ LA ................................................................................................................18
HƠN Cy THÀNH CÔNG ..............................................................................................19
THAT LÀ KY DIEU! ....................................................................................................20
D„ LIEU DÂU VÀO....................................................................................................21
NGHI DÚNG.............................................................................................................22
TIN TÔT & TIN XÂU ..................................................................................................23
SA THyI LÃO THÂT BXI .............................................................................................24
TÔI KHÔNG KHŠE! ...................................................................................................25
NGƯ{I DÀN ÔNG TRONG Th LXNH.............................................................................26
SYC MXNH ChA SŒ DIÊM TINH..................................................................................27
MŽC TIÊU ChA BXN  DÂU? ......................................................................................28
MUÔN THÔI CHƯA Dh! .............................................................................................29
TIN & TIN CAY .........................................................................................................30
CON BƯvM KHÔNG BAO GI{ BAY ..............................................................................31
99 % CÒN LXI?........................................................................................................32
NƠI CÓ TÌNH YÊU… ..................................................................................................33
31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
TIÊNG G.I T. TRÁI TIM
Khi còn nh•, có lân cha tôi nói mot diêu mà tôi không bao gi) quên “Con trai ., khi
chào d)i, con khóc trong khi m–i ngư)i m—m cư)i h.nh phúc. Hãy sông sao cho khi
con r)i kh•i cõi d)i, m–i ngư)i se khóc, còn con m—m cư)i”.
Chúng ta dang sông trong mot th)i d.i mà cuoc sông gân như không còn nhiêu ý
nghia. Chúng ta de dàng dáp xuông mat trang nhưng l.i ngân ng.i ghé qua chào
ngư)i hàng xóm m<i. Chúng ta có the ban tên la xuyên lžc dŸa chính xác mžc tiêu
ch— bang mui kim nhưng l.i không the gi     l)i h¡a dan con cái di chơi. Chúng ta có
email, fax, dien tho.i di dong và rât nhiêu thiêt bŸ truyên thông tôi tân nhưng chưa
bao gi) thê gi<i l.i r)i r.c, “mât kêt nôi” nhiêu như thê! Chúng ta mât di tính nhân
b"n. Chúng ta mât phương hư<ng. Chúng ta mât sA quyêt tâm. Và rât rât nhiêu
diêu quan tr–ng khác c3a cuoc sông.
Và vì b.n dã d–c dên dây, cho phép tôi h•i b.n: Nh    ng ai se than khóc khi b.n qua
d)i? B.n se nôi kêt v<i bao nhiêu ngư)i khi còn có the bư<c di trên hành tinh này?
B.n se t.o "nh hư¥ng gì cho nh    ng thê he sau? B.n se de l.i nh    ng gì sau khi trút
hơi th¥ cuôi cùng? Mot trong nh    ng bài h–c tôi nhan dư§c trong cuoc d)i mình (cho
dên gi)) là: Nêu b.n không hành dong thì cuoc sông se làm thay b.n. TDng ngày,
tDng tuân, tDng tháng, tDng nam trôi qua, rôi châm hêt! B.n se chang còn gì ngoài
trái tim chât ch¡a sA nuôi tiêc vê nh    ng gì dã qua. Khi dư§c h•i se làm gì nêu dư§c
sông mot lân n    a, George Bernad Shaw tr" l)i: “Tôi se tr¥ thành mot ngư)i mà
tôi chưa tDng biêt dên”.
Là mot dien gi" chuyên nghiep, phân l<n th)i gian làm viec c3a tôi dành cho nh    ng
buoi nói chuyen t.i rât nhiêu hoi th"o, chia s¬ nh    ng hieu biêt, kinh nghiem trong
công viec, cuoc sông v<i rât nhiêu ngư)i. Hâu hêt, cho dù v<i công viec và cuoc
sông hoàn toàn khác nhau, dêu dat câu h•i: Làm sao tôi tìm ra d,-c ý nghia
cuoc d1i? Làm thê nào tôi có the liên tžc dóng góp nh    ng giá trŸ tích cAc cho cuoc
sông? Và làm sao tôi có the dơn gi"n hóa m–i chuyen de tan hư¥ng cuoc sông trư<c
khi quá muon?
Câu tr" l)i c3a tôi luôn bat dâu là: Hãy nghe theo tiêng g–i tD trái tim. Tôi tin rang
moi chúng ta dêu có nh    ng tài nang dang ch) dư§c gi"i phóng. Chúng ta tôn t.i v<i
nh    ng dA dŸnh, mžc tiêu khác nhau, và chính diêu dó cho phép chúng ta ch¡ng t•
kh" nang tuyet v)i c3a mình, dông th)i cùng nhau tiêp thêm nhiêu giá trŸ cho cuoc
sông. Nghe theo tiêng g–i tD trái tim không có nghia là b.n tD b• công viec hien t.i
c3a mình. Nó dơn gi"n là hãy tiêp thêm nhiêu tình yêu vào công viec hơn n    a, hãy
tap trung vào nh    ng viec giúp b.n t.o ra nhiêu giá trŸ nhât. Diêu dó có nghia là hãy
tD b• viec ch) d§i ai dó làm cho b.n h.nh phúc, như Mahatma Gandhi tDng nói:
“Hãy hành dong theo mơ ư<c de tìm thây thê gi<i c3a riêng mình”.
D1i thay doi khi b6n thay doi!
31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
TÌM L.I D.A TR. TRONG B.N
Mot lân, gia dình tôi di an tôi ¥ ngoài. Sau khi g–i nh    ng món chính, chúng tôi
thư¥ng th¡c vài cái bánh m<i nư<ng, còn nóng hoi. Trong mot kho"ng khac, tôi
ch§t nhan ra cau bé c3a mình dang d.y cho tât c" ngư)i l<n chúng ta mot bài h–c
vê nghe thuat sông!
Thay vì an tât c" cái bánh như chúng ta thư)ng làm, Nguyên Phúc (tên con trai tôi)
l.i ch–n mot cách rât thú vŸ. Nó khoét mot lo, lây ra phân ruot bánh nghi ngút khói,
thơm ph¡c và an ngon lành, de l.i phân v• c¡ng bên ngoài. Không cân bât ky l)i
ch— dan nào, nó tA biêt cách thư¥ng th¡c phân ngon nhât c3a cái bánh. Trong mot
buoi hoi th"o c3a tôi, mot ngư)i tham dA dã chia s¬: "Tôi h–c dư§c tD nh    ng d¡a
tr¬ nhiêu hơn tD ngư)i l<n!".
Ngày hôm dó, cau bé c3a tôi dã nhac cha nó rang: Thay vì tan hư¥ng "phân thơm
ngon c3a cuoc sông", chúng ta - nh    ng ngư)i dư§c cho là dã trư¥ng thành - l.i mât
th)i gian cho "phân v• c¡ng còn l.i". Chúng ta tap trung vào nh    ng buoi h–p,
nh    ng h§p dông, nh    ng hóa dơn cân thanh toán de rôi không còn th)i gian dành
cho nh    ng viec cân ph"i làm de h.nh phúc v<i cuoc sông! TDng suy nghi se t.o ra
thê gi<i c3a chính b.n, m–i th¡ xung quanh là kêt qu" c3a nh    ng gì b.n quan tâm.
Hãy tap trung vào nh=ng diêu tôt d@p vì nh=ng suy nghi se quyêt dCnh sô
phan cDa b6n!
Moi ngày m<i dên, hãy dành nhiêu th)i gian nôi kêt v<i "d¡a tr¬ bên trong b.n".
Hãy h–c nh    ng pham chât tích cAc c3a chúng, nh    ng diêu làm chúng luôn hiêu
dong, dây nang lư§ng, trí tư¥ng tư§ng cho dù diêu gì x"y ra xung quanh!
31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
SÔNG T     TÊ
Trư<c khi qua d)i, tác gia ngư)i Anh - Aldous Huxley hôi tư¥ng l.i cuoc d)i và rút
ra mot diêu dơn gi"n: “Hãy t tê v<i nhau hơn n    a” (nguyên van – “Let us be
kinder to one another”). Theo le thư)ng, chúng ta tin rang de sông tr–n v±n, chúng
ta ph"i làm nh    ng diêu phi thư)ng, vi d.i (dên m¡c chac chan se lên trang nhât
VnExpress). SA that là, cuoc d)i tr–n v±n bat dâu và kêt thúc bang nh    ng kho"ng
khac sông có nguyên tac, ân cân, t tê v<i m–i ngư)i.
V<i bât ky ai, b.n dêu có the h–c, nghe rât nhiêu diêu vê cuoc sông. Kho"ng khac
b.n lư<t qua ai dó chính là lúc b.n b• qua cơ hoi the hien mot c ch— lŸch sA, ân
cân, mot hành dong giúp d. hoac ch— là mot l)i chào xã giao. T.i sao không bat dâu
sông mot cách nhân b"n như chính con ngư)i dích thAc c3a b.n và bat dâu làm cho
thê gi<i quanh b.n phong phú hơn. V<i tôi, tham chí ch— cân làm cho mot ai dó m—m
cư)i hoac giúp tâm tr.ng h– tho"i mái hơn, t¡c là dã có mot ngày dáng sông! TG tê
vHi ng,1i khác, dơn gi.n dó là cái giá ph.i tr. cho viec b6n sông trên hành
tinh này.
Có vô sô cách de b.n the hien sA t tê v<i ngư)i xung quanh. Tr" tiên gi xem cho
ngư)i phía sau, như)ng ghê xe buýt cho ngư)i già, tr¬ em, phž n    , là ngư)i m¥ l)i
chào h•i,… là nh    ng diêu dơn gi"n de kh¥i dâu. Tôi chac chan ràng rôi mot ngày,
b.n se ng.c nhiên, h.nh phúc vì ai dó dã tr" tiên gi xe cho mình…
31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
HÀNH DONG
Hâu hêt chúng ta dêu biêt cân ph"i làm gì de sông vui vè, kho¬ m.nh, thành công,
h.nh phúc hơn. Vân dê là chúng ta không làm nh    ng diêu dó. Nhiêu ngư)i cho
rang: Kiên th¡c là s¡c m.nh! Tôi không dông ý. Kiên th¡c ch— là s¡c m.nh tiêm an.
Ch— khi có hành dong, nó m<i tr¥ thành s¡c m.nh thAc sA!
NghŸ lAc c3a con ngư)i chac chan không the hình thành tD nh    ng viec làm dơn gi"n,
de dàng hoac tD nh    ng diêu ta ch— làm vì s¥ thích, ham muôn. Moi ngày, tât c"
hành dong dù là nh•, dêu "nh hư¥ng dên tương l.i, mžc tiêu cuoc d)i chúng ta.
Sau mot ngày làm viec met m•i, thay vì ngôi trư<c màn hình tivi suôt 3 tiêng dông
hô, ngư)i tích cAc se ch–n mot cuôn sách hay hoac vui dùa v<i con cái. Thay vì ng3
nư<ng thêm mot chút vào nh    ng buoi sáng se l.nh, ngư)i tích cAc day s<m và
hoàn thành bài tap buoi sáng như m–i ngày. B6n càng có nhiêu thói quen tôt thì
b6n càng thây cuoc d1i t,ơi d@p và dáng sông.
Chúng ta thư)ng mơ rang mot ngày nào dó, con dư)ng thành công bong dưng xuât
hien, tr"i dài trư<c mat mà quên rang: nh    ng dâu chân t.o thành lôi di. Giâc mơ là
diêu tuyet v)i c3a con ngư)i. Nhưng nêu nh    ng suy nghi van ch— là nh    ng suy nghi
thì dù có sinh ra xung dien tD cung không the giúp b.n hoàn thành nh    ng dA án,
h§p dông, thanh toán chi phí,… S gia, d.i van hào ngư)i Scotland Thomas Carlyle
viêt rang: “D)i ngư)i kêt thúc bang mot hành dong, vì thê dó là diêu dáng trân
tr–ng!”.
Mot hành dong nhN luôn tôt hơn mot dO dCnh lHn!
31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
T. CHÔI THEO CÁCH C.A B.N
Quá de de gat dâu v<i nh    ng l)i dê nghŸ nêu cuoc d)i b.n không có nh    ng m¡c do
ưu tiên khác nhau. Khi cuoc d)i dư§c dan lôi, truyên c"m h¡ng bang ư<c mơ, dam
mê, mot tương lai rAc r., b.n se de dàng quyêt dŸnh diêu gì cân thiêt cho mình. Mot
trong nh    ng nguyên tac làm viec c3a câp qu"n lý, lãnh d.o là: Nêu b.n không biêt
sap xêp công viec c3a mình thì ngư)i khác se làm diêu dó! Gi"i pháp là ph"i làm rõ
ràng nh    ng cân thiêt cho cho cuoc d)i b.n và h–c cách tP chôi nh=ng viec không
h,Hng m.c tiêu.
Trang T tDng ke mot câu chuyen vê mot th§ rèn chuyên luyen kiêm cho hoàng
gia. Cho dên khi gân mot tram tuoi, ngư)i th§ rèn van làm viec v<i sA khéo léo và
chính xác dáng kinh ng.c, tham chí ngay c" khi ph"i hoàn thành công viec mot
cách gâp rút. Ngày n–, mot vŸ hoàng t h•i: “Nh    ng thành qu" phi thư)ng c3a ông
là do nang khiêu bam sinh hay có mot bí quyêt nào khác?” “Dó là sA tap trung vào
nh    ng viec cân thiêt” – ngư)i th§ rèn tr" l)i – “Tôi bat dâu rèn kiêm tD nam 20
tuoi. Ke tD dó, tôi không quan tâm dên bât ky diêu gì. Dó là dam mê và mžc dích
c" cuoc d)i tôi. Tôi dat hêt tâm trí, sTc lOc, c.m hTng cDa mình vào viec dó. Bí
quyêt c3a tôi ch— là thê!”
Chúng ta ch— có the t.o ra nhiêu giá trŸ tích cAc khi tap trung vào nh    ng linh vAc
gi•i nhât c3a mình. Khi làm dư§c diêu dó, chúng ta se nhan ra rang: TD chôi dơn
gi"n và de dàng hơn ta tư¥ng! Micheal Jordan, huyên tho.i bóng ro My, không bao
gi) ngôi vào bàn dàm phán các h§p dông, thiêt kê trang phžc hay lên kê ho.ch cho
nh    ng show qu"ng cáo c3a mình. Toàn bo th)i gian, nang lư§ng dành cho viec mà
anh ây làm tôt nhât: Chơi Bóng Ro. Nghe si Jazz vi d.i Louis Armstrong không bao
gi) mât th)i gian vào viec bán vé hay to ch¡c các buoi bieu dien c3a mình. Ông ch—
tap trung vào viec Chơi Kèn Trumpet. TD chôi nh    ng viec không hư<ng mžc tiêu
giúp b.n có nhiêu th)i gian hơn de công hiên cho diêu thAc sA cân thiêt, quyêt dŸnh
cuoc sông, s¡ m.ng và di s"n c3a b.n!
31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
30 PHÚT U SÂU
Trong hâu hêt các chương trình huân luyen c3a tôi, luôn có mot vài ngư)i tham dA
dat câu h•i vê viec làm sao ngDng suy nghi vê công viec sau 8 tiêng ¥ cơ quan.
Càng ngày, h– càng tr¥ nên ban ron, dên m¡c không the d¡t ra kh•i nh    ng dA án,
kê ho.ch, th)i h.n,…tham chí trong lúc ke chuyen ru con ng3! H– dang dân bŸ tư<c
mât tiêng cư)i, tình yêu, c"m h¡ng và quan tr–ng nhât là ý nghia c3a cuoc sông.
Mark Twain tDng nói rang: “Tôi có rât nhiêu rac rôi, mot vài trong sô dó tham chí dã
x"y ra!”. Rât nhiêu ngư)i trong chúng ta dã de quãng th)i gian d±p nhât c3a cuoc
d)i trôi qua cùng noi lo lang luôn can kê. Nh    ng lo lang vê chuyen h–c hành, công
viec, tiên b.c, gia dình, con cái, m–i ngư)i xung quanh,…theo chúng ta dên cuôi
d)i. Mot ngày nào dó, khi b.n nhìn l.i và phát hien ra rang hâu hêt nh    ng diêu tôi
te chưa tDng x"y ra. Trong tiêng Ph.n, tD “ho" thiêu” gân giông tD “lo lang”. B.n có
the ch–n mot trong hai cách: Dôt b• nh    ng lo lang hoac de nh    ng lo lang thiêu rži
cuoc d)i mình!
Túm co, không cho “con ma lo lang” nh"y ra khi ta gap khó khan là diêu cAc khó
(vâng, thêm mot diêu khiên b.n…lo lang!). Hơn c" mot thói quen, nó dã thành b"n
nang c3a hâu hêt chúng ta. Và ¥ mot m¡c do nào dó, lo lang t.o áp lAc tích cAc de
làm viec. Vì thê hãy ch–n cách “sông chung v<i lu”: Dành mot kho.ng th1i gian
trong ngày chU de lo lang!
30 phút dên 1 tiêng, tho"i mái dam mình, 3 ê, râu ri v<i khó khan, tržc trac c3a
b.n. Sau dó, dDng bat tay vào công viec ngay. B.n ph"i có thêm mot kho"ng th)i
gian dem de x" dân nang lư§ng tiêu cAc. D–c vài trang sách hay, xem vài do.n
phim hài hư<c, trò chuyen v<i ngư)i thân hoac di d.o là mot sô g§i ý. Như vay, khi
vân dê tr¥ nên “tình hình”, hãy ghi l.i, b• qua và dành nó cho “30 phút u sâu” c3a
b.n.
31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
AI LÀ CEO?
Trong mot cuoc nghiên c¡u vê tài chính cá nhân, có dên hơn 10% nói rang h– se
mua vé sô de “d"m b"o” tài chính khi vê hưu! Có rât nhiêu m¡c do phž thuoc vào
may man, h– có the là nh    ng ngư)i dang làm các công viec như chúng ta nhưng
dêu dan hàng ngày van mua vé sô và ch) d§i; hoac có nhiêu ngư)i tham chí công
viec hàng ngày c3a h– là áp džng m–i phương tien, kiên th¡c, dâu hieu,…de doán
kêt qu" c3a các công ty so xô!
Có mot quy luat: Trong cuoc d)i, mot ngư)i có môi quan he v<i ít nhât 250 ngư)i
khác. Trong sô dó, quan he càng thân thiêt thì m¡c do "nh hư¥ng c3a ngư)i dó v<i
b.n càng l<n. Mot ngư)i b.n c3a tôi tDng rât kho s¥ vì nh    ng l)i “góp ý” tD gia dình
vê nghê nghiep. Trong vân dê hôn nhân, nh    ng trư)ng h§p giông như vay còn pho
biên hơn. Tôi chac rang b.n cung biêt nhiêu ngư)i dã rât lo lang ch— vì ý kiên c3a
hai gia dình!
Ai se là CEO c3a cuoc d)i b.n nêu c¡ tiêp tžc phó thác sô phan cho van may, l)i
bình pham c3a ngư)i khác và vô sô yêu tô khách quan khác? Nêu b.n muôn kêt
qu" tôt. Hãy tiên hành, tDng bư<c, tDng bư<c dên mžc tiêu mong muôn. Nêu ai dó
có the giúp b.n vư§t qua khó khan? Hãy liên he ngay và trình bày vân dê c3a mình.
B6n có the Hành Dong hoac cung có the Mac Ke. Nh,ng b6n không the chZn
c. hai!
B.n không the c¡ mãi là hành khách c3a chính cuoc d)i mình! Dã dên lúc doi mu
thuyên trư¥ng, câm lây bánh lái, thang tiên dên mžc tiêu, mơ ư<c.
Các CEO thành công luôn nói: “Nêu nó x.y ra, là vì tôi muôn thê!”.
31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
KHÓ KHAN LÀ MAY MAN
Hâu hêt m–i ngư)i dêu dông ý rang: “Càng gap nhiêu khó khan, chúng ta càng có
nhiêu kinh nghiem”. Mot b"n nang c3a con ngư)i là ngay lap t¡c nhìn nh    ng khó
khan bang suy nghi tiêu cAc thay vì nhan ra mot sA that: Tr[ ng6i là ng,1i Thây
vi d6i!
Kinh nghiem và kiên th¡c không dên v<i b.n nêu b.n c¡ quay lưng v<i nh    ng diêu
cân ph"i dôi mat! Có ai h–c guitar mà không chơi sai vài nôt? Có ca si nào mà
không tDng loi nhŸp? Hãy xem nh    ng hòn dá c"n dư)ng b.n là nh    ng hòn dá may
man, dau d<n là ngư)i dan dư)ng và thât b.i là dư)ng dên thành công.
Như tât c" m–i ngư)i, tôi cung có nh    ng tr¥ ng.i, thât b.i trong suôt chang dư)ng
dã qua. Nhưng tôi luôn tA nhac nh¥ b"n thân, ch— có tD nh    ng th thách cam go,
khac nghiet m<i tìm ra b"n thân, s¡c m.nh dích thAc. V<i b.n, nh    ng ai dang dôi
mat v<i nh    ng khó khan l<n, tôi xin tang nh    ng dòng c3a Rainer Maria Rilke (thi si
D¡c vi d.i) trong tác pham “Thư gi ngư)i thi si tr¬ tuoi”
“…xin hãy kiên nhan v.i nh.ng gì chưa an d.nh, d.t khoát trong lòng. Hãy cô gang
yêu thương nh.ng câu h'i như là yêu thương nh.ng can phòng dóng kín, nh.ng
quyen sách viêt bang mot ngôn ng. xa l6. Thôi d8ng kiêm tìm nh.ng câu tr9 l:i,
b6n se không the nhan dư=c câu tr9 l:i vì b6n chưa san sàng dón nhan nó ngay lúc
này. Hãy sông v.i nh.ng câu h'i, hãy tr9i nghiem v.i chúng. Và dân hôi, mot ngày
xa xôi nào dó, dúng vào lúc b6n không ng: t.i, câu tr9 l:i se dên!” (lư=c d.ch)
31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
CUOC SÔNG
Khi dư§c h•i vê nh    ng thang trâm trong sA nghiep, dien viên g.o coi Kevin Costner
nói: “Dó là cuoc sông c3a tôi!”. Dơn gi"n, nhưng dó là mot triêt lý sông dáng de h–c
h•i. Thay vì tôn th)i gian phán xét nh    ng gì dã x"y ra là tôt hay xâu, Kevin gi     cho
mình mot thái do khách quan, châp nhan sA that rang: Dó là nh    ng gì cân tr"i qua
trên con dư)ng dã ch–n.
Tât c" chúng ta dêu có nh    ng con dư)ng cho riêng mình. Mot vài ngư)i (có the
trong dó có b.n) se có nh    ng khó khan hơn so v<i phân còn l.i. Nhưng chac chan,
se không ai dên dích nêu không ph.i dôi mat vHi nh=ng tr[ ng6i. Nêu b.n
dông ý rang dó là sA that hien nhiên, t.i sao không châp nhan nó và tránh xa sA
buôn bã, chán n"n. DDng “dính kèm” tinh thân c3a b.n vào kêt qu" c3a vân dê nào
dó. Hãy tr"i nghiem tDng tình huông, hoàn c"nh x"y ra trong cuoc d)i b.n.
Nêu b.n tDng dau d<n, tôi rât tiêc và chia s¬ v<i b.n. Nhưng b.n có biêt dau d<n
ch— là th¡ gia vŸ de c"m nhan h.nh phúc tr–n v±n hơn? Nêu b.n chưa tDng ngư<c
nhìn tD dư<i thung lung thì se không c"m nhan tr–n v±n v¬ d±p hùng vi khi d¡ng
trên d—nh núi.
Cuoc sông chang hê có thât b6i, chU có kêt qu.. Chang hê có bi kŸch, ch— có bài
h–c. Chang có khó khan, ch— có cơ hoi ch) d§i nh    ng ngư)i d3 sáng suôt nhìn thây
và nam bat.
31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
THÁCH TH.C GI.I H.N
Bat mot con b– chét và de vào mot cái hop có nap. Ngày th¡ nhât ta nghe tiêng gõ
vào nap hop phát ra liên tžc, di b– chét dang cô gang nh"y ra. Ngày th¡ hai, van
nghe tiêng gõ, tuy nhiên mat do dã bat dâu gi"m dân. Ngày th¡ ba, th—nh tho"ng
m<i nghe thây tiêng gõ. Ngày th¡ tư, không còn nghe gì n    a. Khi m¥ nap, b– chét
van dang nh"y dêu dan nhưng tâm nh"y dã không còn dên dư§c c" chiêu cao c3a
cái hop!!!
Rât ít ngư)i “thAc sA nam trong mot cái hop”. Nhưng rât nhiêu ngư)i có xu hư<ng
“gi<i h.n hóa” b"n thân bang cách gi"i quyêt các vân dê theo cùng mot cách, ch— vì
“nh    ng lân trư<c cung làm như vay”!
B6n dã mât bao lâu de tO hNi chính mình lieu rang gi.i pháp d,-c chZn dã
là tôt nhât? Có the dơn gi"n hơn? Có cân nhiêu nguôn lAc như thê? Có the r¬ hơn
hay hieu qu" hơn? Có the lâu dài hơn? Nhanh hơn? Kieu dáng, màu sac dó lieu dã
tôi ưu? Dôi khi, ý tư¥ng dơn gi"n se mang l.i nh    ng thành qu" xuât sac! Mot cách
ngau nhiên, v<i viec liên tžc tiêp thu, tr"i nghiem, phát trien b"n thân, b.n se có
mot nên t"ng v    ng chac de sáng t.o nh    ng gi"i pháp cho cuoc sông c3a chính mình
và m–i ngư)i xung quanh.
Mot câu chuyen n    a de giúp b.n phá v. cái hop c3a mình: Trong rât nhiêu nam,
chiêc túi nh• dùng de dAng bút và nh    ng vat džng nh• khác c3a dàn ông dư§c thiêt
kê bên ph"i áo khoác. Cho dên mot ngày, ai dó dã nghi khác: Vì hâu hêt m–i ngư)i
dêu thuan tay ph"i, t.i sao không dưa túi sang bên trái de khi lây bút ra là có thê
viêt ngay? Dù không dên m¡c de lưu danh trong b"o tàng, nhưng chí ít sô lư§ng áo
khoác bán ra cung tang v–t!
DPng giHi h6n nh=ng thách thTc. Hãy thách thTc nh=ng giHi h6n.
31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
1 TRONG 8 T.
Có mot câu chuyen ke vê mot ngư)i dàn ông bŸ chân thương và ph"i cô dŸnh co.
Ông ta kêt b.n v<i mot benh nhân cùng phòng trong benh vien. Ngư)i này dư§c
xêp nam c.nh ca so và moi ngày dêu ke cho b.n mình nghe vê thê gi<i sinh dong
bên ngoài. Ông ây t" l.i v¬ d±p c3a nh    ng hàng cây trong khuôn viên benh vien, vu
dieu c3a nh    ng chiêc lá l" lơi trong gió và nh    ng diêu m–i ngư)i dang làm ngoài
sân. Tuy nhiên, mot th)i gian sau, ngư)i dàn ông nam liet giư)ng chán n"n, không
còn h¡ng thú nghe vê thê gi<i tuyet dieu bên ngoài n    a. Ông ta bat dâu không ưa
b.n cùng phòng và ghét luôn sA hang hái khi ke chuyen c3a ngư)i này.
Mot dêm, sau cơn ho dài, nang nê, ngư)i dàn ông c.nh ca so không th¥ dư§c.
Thay vì bâm nút g–i y tá, ngư)i kia ch–n cách nam bât dong. Sáng hôm sau, ngư)i
dàn ông c.nh ca so qua d)i và dư§c dưa ra kh•i phòng. Ngư)i dàn ông chân
thương co yêu câu y tá doi cho ông ta ra c.nh ca so. Nhưng khi liêc nhìn ra ngoài,
ông ta ch— thây b¡c tư)ng chan ngang tâm mat. Nh    ng gì ngư)i b.n ông ta ke l.i
hoàn toàn tD trí tư¥ng tư§ng phong phú, tình yêu cuoc sông và mong muôn b.n
mình vư§t qua khó khan.
Stephan Hawking, nhà vat lý h–c xuât chúng nói rang: chúng ta sông trên mot ve
tinh nh• bé c3a mot ngôi sao trung bình thuoc mot trong hàng tram nghìn thiên hà
c3a vu trž. Và nêu mot tržc trac nào dó x"y ra v<i b.n, thì dó cung ch— là 1 trong sô
8 t— trên trái dât này. TrD phi rac rôi dó c3a b.n se t.o ra mot lo den trong vu trž,
nêu không t.i sao không gi     cho mình mot tinh thân l6c quan, nam lây cơ hoi
vư§t qua th thách de nâng tâm b"n thân?
Th)i gian chúng ta tôn t.i trên hành tinh này vô cùng ngan ng3i! Hãy tan h,[ng,
nhâm nháp trZn v@n mZi c.m xúc trong moi b,Hc chân trên trái dât này!
31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
B.N DÔ
Tôi và các b.n dang sông trong mot thành phô hơn 7 trieu dân, rong hơn 2.000
km2. V<i he thông giao thông chang chŸt, tham chí mot ngư)i dã sông ¥ dây trên
dư<i 20 nam như tôi dôi khi cung ph"i dùng b"n dô de tìm dư)ng di.
Cuoc d)i chac chan không nh• hơn thành phô Sài Gòn này.
Rât nhiêu dông nghiep, cong sA trong công ty c3a tôi dên tD các dŸa phương khác.
Và khi h– dên công ty khách hàng hoac dôi tác ¥ nh    ng con dư)ng chưa tDng biêt
dên, b"n dô là mot công cž dac biet h    u ích. Có the h– không tìm ra dư§c con
dư)ng ngan nhât, ít k±t xe nhât, ít lô côt nhât như nh    ng “tho dŸa” ¥ khu dó, nhưng
tôi chac chan rang h– se dên dư§c nơi mình muôn. Vì h– dã xác dŸnh dư§c diêu
quan tr–ng nhât: Mžc Tiêu.
Cái cách b.n di hêt cuoc d)i mình cung như vay.
Tôi biêt nhiêu ng,1i theo chD nghia tO nhiên, sông theo…ý tr1i. H– không
dat ra bât ky mžc tiêu nào, trong bât ky hoàn c"nh nào và trong bât ky giai do.n
nào. H– thž dong dón ch) m–i th¡ cuoc sông mang l.i. That tuyet, nhưng cung that
nguy hiem!
Hãy tư¥ng tư§ng, ky ngh— le sap t<i, b.n cùng gia dình di dã ngo.i. Buoi di chơi le
ra se that thú vŸ, m–i ngư)i le ra se rât vui v¬, h.nh phúc nêu như b.n không sAc
nh< ra: Mình chưa biêt se cam tr.i  Dâu!
31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
L.I CAM KÊT 20 NAM
Oliver Napoleon Hill chào d)i nam 1883 trong mot gia dình nghèo. Ông nung nâu
trong mình mot khao khát thành công và thoát kh•i vùng quê h¬o lánh ¥ Virginia
(My). Ông luôn tA hoàn thien b"n thân bang cách th s¡c trong nhiêu linh vAc: khai
m•, luat sư tap sA, phóng viên kinh tê,… Cơ hoi l<n dên khi ông tiêp xúc v<i “Ông
vua thép” Andrew Carnegie. Andrew Carnegie h•i Napoleon Hill rang: Ông có the
dánh doi 20 nam de nghiên c¡u mot công th¡c giúp m–i ngư)i thành công không?
Andew Carnegie h¡a se ho tr§ bang cách viêt thư gi<i thieu ông v<i nh    ng nhân vat
noi tiêng như: Woodrow Wilson, Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt,
John D. Rockefeller,… Napoleon Hill quyêt dŸnh châp nhan th thách ngay sau 60
giây suy nghi.
Sau này, Napoleon Hill m<i biêt rang, nêu không quyêt dŸnh sau 60 giây, ông se
không có nh    ng l)i gi<i thieu và sA ho tr§ c3a Andrew Carnegie. Sau 20 nam tìm
tòi, nghiên c¡u, Napoleon Hill cho ra d)i cuôn sách noi tiêng "Think and Grow Rich".
Quyêt dŸnh se ràng buoc b"n thân 20 nam ch— sau chưa dây 60s!
Ngư)i thành công thư)ng suy nghi và quyêt dŸnh rât nhanh và hiêm khi nào thay
doi diêu dó. Ngư§c l.i, dac trưng c3a ngư)i hay gap thât b.i là suy nghi quá lâu và
thay doi quyêt dŸnh xoành xo.ch. Lý do? Vì nh    ng quyêt dŸnh ây không ph"i là c3a
chính h–, mà bŸ "nh hư¥ng tD rât nhiêu ngư)i xung quanh. Ch— khi b.n có Niêm
Tin Vào B.n Thân thì nh    ng quyêt dŸnh m<i là c3a b.n và b.n se có d3 s¡c m.nh
de theo duoi diêu dó dên cùng.
31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
ABRAHAM LINCOLN & CON D.I BÀNG
Hãy diem qua nh    ng sA kien tôi te c3a vŸ tong thông vi d.i c3a My, Abraham
Lincoln:
• Nam 1832, bŸ sa th"i kh•i cơ quan lap pháp My
• 1833, phá s"n
• 1836, mac ch¡ng suy như§c thân kinh trâm tr–ng
• 1838, thât b.i khi tranh c ch¡c Ch3 tŸch H. nghŸ vien My
• 1843, bŸ lo.i kh•i trong cuoc dua vào Quôc hoi
• 1848, l.i mot thât b.i n    a ¥ Quôc hoi
• 1854, thât b.i khi ¡ng c vào Thư§ng vien
• 1856, l.i thât b.i, lân này là vŸ trí Phó Tong thông My
• 1858, mât ghê Thư§ng nghŸ si
• Nam 1860, như chúng ta biêt, ông trúng c Tong thông My.
Cuoc sông rõ ràng là rât khó khan. Cho dù hien t.i b.n dang h.nh phúc và m–i th¡
dêu suôn s¬. Nhưng s<m hay muon thì nh    ng khó khan se do vê, moi lúc mot
nhiêu. Khi tât c" dư)ng như rôi tinh lên, chang theo mot trat tA nào, b.n se muôn
dâu hàng. Không cân tài nang, không cân kiên th¡c, không cân rèn luyen, b• cuoc
là diêu ai cung có the làm. Và tât nhiên, nó cung làm b.n tr¥ nên tâm thư)ng!
Có mot qu" tr¡ng d.i bàng dư§c âp và n¥ ra trong mot dàn gà. Nó luôn nghi mình
là gà. Mot ngày n–, nó nhìn thây mot con d.i bàng dang rong dôi cánh trên bâu
tr)i. “That tuyet v)i!” – nó thôt lên. “Tât nhiên, dó là d.i bàng, chúa te c3a loài
chim. Nhưng ta không the dư§c như vay dâu, dDng bao gi) nghi vê diêu dó!” – mot
con gà khác nói. Và thê là con d.i bàng sông và chêt như mot con gà!
B6n sinh ra, lHn lên và d,-c trao cho trách nhiem cDa mot con d6i bàng.
Lieu có lý do nào de tP bN diêu dó?
31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
PH.I LÀM & MUÔN LÀM
Theo nghiên c¡u c3a DH Michigan mot ngư)i trư¥ng thành s džng th)i gian trong
ngày như sau: 8 tiêng ng3, 8 tiêng làm viec, 2 tiêng an uông, 1 tiêng di chuyen, 1
tiêng ve sinh cá nhân. Tong cong là 21, vay là ta dư ra dư§c 3 gi) moi ngày.
Tính rong cho c" tuân, vì chúng ta ch— làm viec dên th¡ 6 hoac sáng th¡ 7 nên
chung quy, chúng ta se có kho"ng 25 – 30 gi) dành cho nh    ng gì Muôn Làm, Thích
Làm. V<i tôi, có le thê cung on!
Ôh, gư§m dã! Phép tính trên chưa tính dên viec cham sóc con nh• (như tôi chang
h.n), nh    ng lúc ta benh tat, và nhât là mot thói quen “kinh dien”: xem tivi. Tong
c3a ba diêu trên vào kho"ng 35 gi) (theo nghiên c¡u, viec xem tivi lây mât 26 gi)).
Cuôi cùng, ta bŸ “âm” tD 5 – 10 gi).
Dù nh    ng tính toán trên ch— là ph•ng doán, nhưng chúng ta dêu thây rang hâu hêt
th)i gian trong ngày ch— de làm nh    ng diêu Buoc Ph"i Làm. Nh    ng viec mà nêu ta
b• qua se "nh hư¥ng dên miêng cơm, manh áo không ch— c3a b"n thân mà còn
nhiêu ngư)i khác.
Có le nào chúng ta sinh ra ch— de làm nh    ng diêu Bat Buoc Ph"i Làm và không bao
gi) dư§c džng dên nh    ng gì Muôn Làm, Thích Làm?
Cách tôt nhât là biên nh=ng gì Bat Buoc thành S[ Thích, Ham Muôn, Dam
Mê, Mơ cHc!
31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
20 DÔ LA
Trong mot hoi th"o vê tài chính, dien gi" rút ra mot t) 20 dô la và h•i khán gi": “Ai
muôn có t) 20 dô này?”. Nh    ng cánh tay bat dâu dưa lên, và cuôi cùng là toàn bo
khán phòng hàng tram ngư)i. VŸ dien gi" tiêp tžc: “Tôi se dưa cho mot trong sô các
b.n, nhưng sau khi tôi làm diêu này.” Ông vò t) 20 dô cho dên khi nhan nhúm. “Ai
van muôn có 20 dô?”, dien gi" h•i. Tât c" nh    ng cánh tay van giơ lên. “Vay nêu tôi
là diêu này”, dien gi" vDa nói vDa ném 20 dô xuông dât và d.p lên.
Lúc này, t) 20 dô vDa nhàu nát, vDa dơ ban. “B.n van muôn 20 dô la này ch¡?”. C"
khán phòng van giơ tay. VŸ dien gi" nhìn mot lư§t rôi cư)i: “B.n thây dây, cho dù
tôi làm gì v<i t) 20 dô này, b.n van muôn có nó, vì nh    ng diêu dó không làm gi"m
giá trŸ c3a nó. 20 dô van là 20 dô”.
Trong suôt nh    ng nam tháng qua, dã bao nhiêu lân b.n thât b.i, bŸ “vò nát”, ngã
dúi dži, lâm lem bži ban? Khi dó, b.n có thây mình hoàn toàn vô džng, không giúp
ích gì cho ngư)i khác, không tA lo cho chính b"n thân mình?
Thê nhưng, sA that là: Cho dù bât ky chuyen gì x"y ra, b.n không bao gi) mât di
giá trŸ c3a chính mình. “B6n là mot, là riêng, là duy nhât!”. DDng bao gi) quên
diêu dó!
Moi ngư:i dêu có nh.ng tiêm nang riêng, vân dê là b6n khám phá và phát huy nó
như thê nào. (George Lucas)
31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
HƠN C. THÀNH CÔNG
Edward William Bok (1863 – 1930) là ch3 nhân gi"i thư¥ng danh giá Pulitzer v<i
cuôn sách the lo.i tieu s “The Americanization of Edward Bok” (tAa b"n dŸch tiêng
Viet là “Edward Bok tr¥ thành ngư)i My”) nam 1921.
Phân l<n cuoc d)i ông gan bó v<i t.p chí dành cho phž n     Ladies’s Home Journal.
Khi m<i d"m nhan vŸ trí biên tap viên, t.p chí có sô phát hành gân 440.000 b"n.
Bok dã dưa ra rât nhiêu mžc m<i, chât lư§ng và thay doi hoàn toàn môi quan he
gi    a doc gi" và t.p chí bang cách dang t"i hâu hêt nh    ng lá thư c3a doc gi". Bên
c.nh viec dưa tieu thuyêt c3a nh    ng nhà van gi•i nhât th)i dó, Bok còn dưa vào bài
viêt c3a các tong thông My: Benjamin Harrison, Theodore Roosevelt. Dó là diêu
hoàn toàn m<i dôi v<i mot t.p chí dành cho phž n    .
T.p chí c3a Bok còn di tiên phong trong thay doi nhan th¡c c3a công chúng trong
qu"ng cáo, trong viec giêt chim lây lông may áo, trong viec làm c.n hô Niagara de
khai thác dien. Ladies’s Home Journal là t.p chí dâu tiên tD chôi qu"ng cáo dư§c
pham không có cơ s¥ khoa h–c. Cho dù bŸ 75.000 doc gi" h3y dat báo sau mot lo.t
bài xã luan kêu g–i giáo džc tình džc, Bok và các cong sA van tin rang dó là diêu
cân thiêt cho xã hoi. Khi ông ngh— hưu ¥ tuoi 56, t.p chí Ladies’s Home Journal d.t
môc 2 trieu b"n moi ky.
Nêu nói rang “ngư)i thành công là ngư)i mang l.i cho m–i ngư)i diêu h– muôn” thì
Edward William Bok còn hơn là mot ngư)i thành công. Suôt cuoc d)i di theo triêt lý
“Luôn mang l.i mot diêu gì dó cao hơn nhu câu” dã biên ông thành mot trong
nh    ng ngư)i có "nh hư¥ng nhât lên xã hoi My nh    ng nam dâu thê k¼ 20.
Bok nói rang ngư)i có "nh hư¥ng l<n nhât v<i ông là bà ông, ngư)i dã khuyên ông
rang: “Hãy làm cho thê giHi tôt d@p hơn b[i vì có con [ trong dó”.
31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
THAT LÀ KY DIEU!
Diêu gì không the thiêu trong suôt 24 gi) moi ngày? Diêu gì nêu mât di, b.n se
không tôn t.i? Không ph"i công viec, không ph"i gia dình. Dó là Giao tiêp!
Cách ch–n tD ng     khi nói chuyen v<i b.n bè, ngư)i xung quanh, tA tho.i v<i chính
mình,…có "nh hư¥ng rât l<n dên cuoc d)i b.n. Tôi tDng nghiên c¡u rât nhiêu vê van
hóa doanh nghiep và rât thú vŸ v<i câu chuyen vê mot nhóm làm viec luôn dùng
cžm tD “That là ky dieu!” trong hâu hêt các cuoc nói chuyen. TD nh    ng câu chào
h•i buoi sáng cho dên nh    ng cuoc h–p báo cáo công viec, h– luôn biêt cách dưa câu
nói ây vào. Và “that là ky dieu”, không khí làm viec và quan he gi    a các thành viên
trong nhóm luôn rât tích cAc.
Nêu b.n de ý, khi phát âm nh    ng tD ng     mang tính tích cAc luôn mang l.i c"m giác
s"ng khoái, thích thú hơn nh    ng tD tiêu cAc hoac trung tính. Th xét câu h•i “Sáng
nay thê nào?”, b.n thích âm dieu c3a tD nào sau dây: “Chán phèo!” – “Bình
thư)ng” – “Tuyet v)i!”. V<i tiêng Anh, sA khác biet gi    a “Boring!” – “Fine” và
“Great!” còn rõ ràng hơn.
Trong tâm lý, dây cung là mot ky thuat khác de t.o thái do tích cAc. Cho dù ngày
hôm nay b.n c"m thây bình thư)ng, nhưng khi ai dó h•i “Cau kh•e không?”, hãy
tươi t—nh tr" l)i “Trên c" tuyet v)i!” thay vì “T< bình thư)ng!”. Hieu ¡ng tD câu tr"
l)i se tác dong ngư§c tr¥ l.i trí não và làm b.n c"m thây hôm nay that thú vŸ.
B.n thây dây, mZi thT dêu có the tuyet hơn chU tP nh=ng diêu nhN bé và
nhât là hoàn toàn do chính chúng ta quyêt dCnh. That là ky dieu ph"i không?
31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
D. LIEU DÂU VÀO
Tôi không ph"i là chuyên viên IT nhưng van nh< mot nguyên tac khi h–c ngôn ng   
lap trình cơ b"n ¥ trư)ng d.i h–c: D     lieu dâu vào dúng se cho ra kêt qu" dúng.
Chính vì vay, m–i phân mêm dêu có bư<c kiem tra khi nhap lieu. Ch— mot sai sót
nh• trong khâu này có the dan dên ph"i xây dAng l.i toàn bo he thông.
Con ngư)i rât giông máy tính ¥ diem này. Chúng ta có xu h,Hng tr[ thành diêu
mà chúng ta thu nhan và tap trung suy nghi. Dơn gi"n và de hieu hơn là Luat
Nhân Qu" mà các cž dã d.y tD hàng ngàn trư<c.
Nh    ng cuôn sách b.n d–c, lo.i nh.c b.n nghe, chương trình TV b.n xem, bo phim
b.n yêu thích,… Tât c" dêu dang tDng ngày, tDng gi), tDng phút biên b.n thành
mot ngư)i X, Y, Z nào dó (có the tôt hoac xâu). DDng cư)i khay và bien ho cho
chính mình bang ý nghi “dó ch— là thói quen”. Liêc mat l.i chính mình 5 hay 10 nam
trư<c, b.n se thây dó có ph"i vân dê nghiêm túc hay không?
Chúng ta thư)ng khuyên b"o tr¬ em ph"i can than v<i nh    ng thông tin, van hóa
doc h.i. Nhưng chính chúng ta dang lãng quên kiem tra d     lieu dâu vào c3a chính
mình! B.n muôn mình là ngư)i l.c quan thì dâu tiên ph"i thu nhan nh    ng diêu l.c
quan. Muôn có ý tư¥ng l<n thì ph"i biêt thu nhan nh    ng diêu m<i m¬. Muôn làm
ch3 cuoc d)i mình, b.n không the c¡ mãi gat dâu theo m–i ngư)i xung quanh.
31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
NGHI DÚNG
Tôi chac rang b.n dã tDng nghe và dư§c truyên c"m h¡ng rât nhiêu tD hai câu phát
bieu noi tiêng: “Nghi L<n” và “Nghi Khác”. Nh    ng diêu tôi chia s¬ v<i các b.n sau
dây cung bat nguôn tD dây, tôi g–i nó là “Nghi Dúng”.
Ngư)i Nga có mot câu ng.n ng     rang: “Chiêc búa dap v. th3y tinh nhưng l.i rèn
thép”. Nêu b.n là th3y tinh, nông c.n và không có niêm tin thì nghŸch c"nh se quat
ngã và làm b.n ton thương. Nhưng nêu trong b.n niêm tin rang se vư§t lên m–i
khó khan thì nh    ng nghŸch c"nh se trui rèn b.n thành ngư)i m.nh me. Thê gi<i này
dư§c t.o ra v<i vô vàn khó khan. Diêu dó t.o cơ hoi cho chúng ta phát trien s¡c
m.nh và hieu biêt. Mâu thuan là tât yêu trong vu tr. và diêu dó làm cuoc
sông tiêp dien.
Có mot câu chuyen thú vŸ vê ngư)i lái xe dien ¥ San Francisco: Khi xe lao vun vút
xuông nh    ng con dôc cao, m–i hành khách dêu lo s§ nhưng ngư)i tài xê van rât
bình th"n. H– nói rang “Vì sao tôi ph"i s§? B.n không thây là tôi dang diêu khien
tôt chiêc xe này sao?”. Khi tuot dôc trong cuoc sông, dôi khi chúng ta s§ rang
không biêt diêu gì se x"y ra. Nhưng nêu nghi rang m–i viec van trong tâm kiem
soát thì b.n có the gi"i quyêt bât c¡ tình huông nào.
Chúng ta dêu biêt diêu khác biet gi    a ngư)i bình thư)ng và ngư)i thành công là
vư§t qua khó khan. Tuy nhiên, nêu ngay th)i diem khó khan ap dên, chúng ta
không nhìn nhan dó là may man, cơ hoi thì chac chan kêt qu" se là thât b.i.
Tác gia noi tiêng James Russell Lowell tDng nói “Bât h6nh như con dao có the phMc
vM mình hay làm h6i mình, phM thuoc xem mình câm dang cán hay lưOi.”
31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
TIN TÔT & TIN XÂU
Harold Russell, mot trung si c3a quân doi My ¥ Thê chiên II. Trong mot tran dánh
tap, Russell bŸ tai n.n và mât c" hai bàn tay. Nh    ng ngày nam t.i tr.m xá, c"m
giác thât b.i, bât lAc bao vây Russell. Anh mât m–i hi v–ng vê cuoc sông.
Mot ngày n–, vŸ thiêu tá ch— huy c3a Russell dên tham và nói: “Hãy ghi nh< diêu
này: Anh không ph"i là mot ngư)i tàn phê. Anh ch— có mot dŸ tat nh• ¥ tay thôi!”.
Nh    ng tia sáng hi v–ng bat dâu le lói tr¥ l.i. Anh bat dâu dat ra nh    ng mžc tiêu cho
riêng mình.
Cơ hoi l<n nhât d)i dên v<i Russell khi anh tham gia mot bo phim vê chiên tranh
trong th)i gian theo h–c t.i D.i h–c Boston. D.o dien William Wyler dã ch–n Russell
vào vai Homer Parrish trong phim “The Best Year of Our Lives”. V<i vai dien dó,
Russell dã dành gi"i Oscar Dien viên phž xuât sac nhât và Oscar Danh dA “vì nh    ng
gì anh làm là nguôn hi v–ng và dong lAc cho toàn bo quân doi My’.
Russell tr¥ thành dien viên không chuyên duy nhât cho dên nay dành gi"i Oscar và
là dien viên dâu tiên dành hai gi"i Oscar cho cùng mot vai dien.
Tôi có mot tin tôt và mot tin xâu nhưng tôi se ch— nói vê tin tôt: “Tin xâu có the
tr[ thành tin tôt khi ta thay doi thái do vê nó”.
31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
SA TH.I LÃO THÂT B.I
Bo não con ngư)i dư§c xem là mot nhà máy s"n xuât ý nghi. ChŸu trách nhiem
chính ¥ dây là hai ông qu"n dôc: Chiên Thang và Thât B6i. Ông Chiên Thang d"m
nhan dây chuyên s"n xuât ý nghi tích cAc. Ông chuyên dưa ra nh    ng lý do gi"i
thích vì sao b.n có the làm dư§c, vì sao b.n có d3 nang lAc, vì sao b.n có the
thành công. Ngư§c l.i, ông Thât B.i lo s"n xuât ý nghia tiêu cAc. Lão là chuyên gia
phát trien nh    ng lý do vì sao b.n không the, vì sao b.n de bŸ dánh b.i, vì sao b.n
không thích h§p v<i công viec,…
C" hai dây chuyên này dêu luôn trong tình tr.ng san sàng và triet de tuân th3 yêu
câu, menh lenh c3a chúng ta. B.n có the kiem tra bang cách tA nh3: “Hôm nay se
là mot ngày tôi te!”. Tôi cam doan rang, ch— trong vòng 30 giây, b.n se nhan dư§c
nh    ng ý nghi d.i lo.i như: th)i tiêt quá nóng, dư)ng quá dông, sêp khó chŸu hơn
m–i ngày, khách hàng A không ưa gi–ng nói c3a mình,… T¡c là, trong khi còn chưa
hêt ngày, m–i th¡ dã tr¥ nên “den như mAc”. Thê nhưng, nêu b.n tA nh3: “Hôm
nay se là mot ngày de chŸu” thì kêt qu" se khác han: Th)i tiêt khô ráo that de chŸu,
vài ngư)i có mu b"o hiem khá ngo nghinh, mình se chôt dư§c h§p dông v<i ông A,…
Và rôi, dó thAc sA là mot ngày tươi d±p.
Trong hai vŸ qu"n dôc, b.n giao viec cho ai nhiêu thì quy mô s"n xuât c3a ngư)i ây
se ngày càng m¥ rong hơn. Cuôi cùng, vŸ này se kiem soát toàn bo suy nghi c3a
b.n. Vay diêu chúng ta cân làm là gì?
Hãy sa th"i lão Thât B.i. Viec dó không tàn nhan dâu! Chúng ta chang cân lão ây
quanh quan bên mình, suôt ngày l"i nh"i rang “mình không the, mình không d3 kh"
nang, mình se làm h•ng m–i th¡,…”
Dành toàn bo quy mô nhà máy cho ông Chiên Thang. Trong m–i trư)ng h§p, hãy
yêu câu ông ây phžc vž b.n, ngay lap t¡c! Ông ây se dan b.n dên Thành Công.
31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
TÔI KHÔNG KH.E!
Thiên tài âm nh.c Beethoven bŸ diêc nam 19 tuoi. Thê nhưng, chính trong kho"ng
th)i gian khó khan dó, nh    ng tác pham noi tiêng nhât c3a ông ra d)i.
Albert Einstein mac benh tA k¼ ngay tD khi còn bé. Khi do.t gi"i Nobel nam 1921,
ông gap khó khan trong giao tiêp, dôi khi không làm ch3 dư§c gi–ng nói c3a chính
mình.
Giáo hoàng John Paul II quen thuoc v<i hình "nh cái lưng gap vê phía trư<c là hau
qu" c3a hai lân bŸ tai n.n giao thông khi còn tr¬.
Stephen Hawking, nhà vat lý, nhà thiên van h–c hàng dâu thê gi<i mac benh teo cơ,
toàn thân tê liet, bŸ gan chat vào chiêc xe lan, co ngo±o vê mot phía và ch— c dong
dư§c duy nhât hai ngón ¥ bàn tay trái.
Huyên tho.i sông c3a dư)ng dua Tour de France Lance Armstrong bŸ ung thư tinh
hoàn, di can lên não và phoi.
Còn rât, rât nhiêu tên tuoi khác dã chiên thang nh    ng lý do vê s¡c kh•e de tr¥ nên
vi d.i. Tôi biêt rang ai cung có the bŸ nh¡c dâu hay dau lưng , nhưng hãy th so
sánh v<i nh    ng “benh nhân” ¥ trên. Ph.i chang vì “không d,-c khNe” nên
chúng ta không vHi tHi nh=ng thành qu. to lHn hơn?
31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
NGƯ.I DÀN ÔNG TRONG T. L.NH
Có mot công nhân làm viec trong khoang l.nh c3a nhà ga. Mot lân, sau khi vào
khoang, cánh ca bât ng) dóng l.i, nhôt anh ta ¥ trong. Anh ta kêu c¡u nhưng
không ai nghe. Anh ta cô gang m¥ ca nhưng không dư§c. Nam trong khoang, anh
ta bat dâu c"m thây cái l.nh tang dân. Cơ the anh ta bat dâu yêu di. Anh ta viêt lên
tư)ng “Tôi c"m thây l.nh, l.nh, rât l.nh. Tôi dang yêu dân, yêu dân. Dây là nh    ng
l)i cuôi cùng c3a tôi.” Sáng hôm sau, khi nh    ng ngư)i công nhân khác m¥ ca, h–
tìm thây thi the ngư)i dàn ông xâu sô và dòng ch     de l.i. Và cho dên gi) h– cung
không hieu t.i sao ngư)i dàn ông kia l.i chêt cóng trong khi công tac nguôn máy
l.nh van tat!
Suy nghi c3a con ngư)i có mot s¡c m.nh kh3ng khiêp. Nêu b.n là mot môn de túc
câu giáo, có rât nhiêu tran dâu không cân s¡c nhưng phân thang l.i thuoc vê doi
bóng yêu hơn. Lý do là h– có mot tinh thân m.nh me. Henry Ford tDng nói “Bât ke
b.n nghi rang mình KHÔNG THE hay CÓ THE. B.n dêu dúng”. T¡c là b.n dang nam
trong tay quyên lAc cAc l<n và duy nhât: thay doi chính mình. M–i suy nghi tiêu cAc
hay tích cAc se quyêt dŸnh hình hài, thái do, l)i an tiêng nói c3a b.n. Chac chan, khi
b.n nghi rang mình không sáng t.o thì chang có ý tư¥ng nào dên. Khi b.n bi quan
thì chang có tin vui nào xuât hien. Tin vui là có mot cách dơn gi"n nhưng rât hieu
qu" de hình thành thói quen suy nghi TÍCH CkC. Dó là d–c nh    ng câu xác quyêt.
Trư<c hêt, b.n ph"i ch–n mot pham chât mình cân rèn luyen (ví dž: qu"n lý th)i
gian hieu qu"). Hãy liet kê và mô t" chi tiêt nh    ng hau qu" tôi te phát sinh tD sA
kém c•i ây. Sau dó hãy viêt ra mot vài câu khang dŸnh m.nh (ví dž: Tôi qu"n lý tôt
th)i gian c3a mình. Bât c¡ phát sinh nào cung trong tâm kiem soát c3a tôi…). Hãy
ghi nh< nh    ng câu này bang cách d–c di d–c l.i liên tžc, dán ¥ nh    ng nơi b.n de
thây,… ThAc hien viec rèn luyen này tôi thieu trong 3 tuân. Sau dó hãy th so sánh
kêt qu".
31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
S.C M.NH C.A S. DIÊM TINH
B.n dã tDng ch¡ng kiên s¡c m.nh kh3ng khiêp c3a nh    ng cơn lôc xoáy chưa? Dó
thAc sA là c"nh tư§ng cAc ky hoành tráng. Trong bo phim Twister (1996), các b.n
có the thây nh    ng vòi rông khong lô, cao hơn nh    ng tòa nhà ch–c tr)i ¥ New York,
lao di bang bang, bóp nát, nuôt chng m–i th¡. V<i chúng, nh    ng can nhà, xe hơi,
tham chí nh    ng cây co thž hàng tram nam cung ch— là món dô chơi mong manh,
nh• bé.
Thê nhưng, b.n có biêt khoa h–c dã ch¡ng minh dư§c rang ngay t.i tâm c3a cơn
lôc, van tôc gió gân như bang zero. That là mot ví dž thú vŸ vê s¡c m.nh c3a sA
Bình Tinh.
B.n có nh< biêt bao lân mình bình th"n dón nhan nh    ng khó khan và luôn luôn có
gi"i pháp tôt hơn nh    ng lúc cuông cuông, dôn dáo ch.y khap nơi. SA bình tinh luôn
khiên chúng ta sáng suôt hơn. Trí não không the tính toán, x lý thông tin chính
xác nêu nh    ng ý nghi “nhanh”, “gâp”, “khan câp” c¡ liên tžc nh"y ra quây rây nó!
Suy nghi c3a chúng ta có s¡c m.nh tham chí còn l<n hơn nh    ng cơn lôc kh3ng
khiêp nhât. Nhưng nó se gi"m di gâp boi nêu b.n mât tap trung. Mà sO tap trung
th,1ng chU có khi b6n Bình Tinh.
31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
M.C TIÊU C.A B.N   DÂU?
Tôi rât trân tr–ng nh    ng ai có mžc dích sông. Trong tDng giai do.n, tDng công viec,
h– dêu tA dê ra mžc tiêu phân dâu cho riêng mình. Diêu dó vô cùng dáng quý. Tôi
cho rang h– là nh    ng ngư)i dóng góp rât nhiêu cho xã hoi, trư<c hêt là bang cách
sông vô cùng khoa h–c và h§p lý. Bài viêt này, tôi muôn chia s¬ mot cách dơn gi"n
de các b.n luôn nh< dên nh    ng mžc tiêu c3a mình.
Viec luôn ghi nh< th)i h.n, kêt qu" cân d.t dư§c là diêu rât khó. Cá nhân tôi cung
nhiêu lân quá tap trung vào tDng viec cž the và quên di dích cuôi cùng. Khi dat ra
mžc tiêu, chúng ta luôn lap mot kê ho.ch de thAc hien nó. Kho"ng th)i gian dành
cho nh    ng công viec, nh    ng chi tiêt c3a kê ho.ch là lúc b.n de quên di mžc tiêu
cuôi cùng. Có hai lý do (tôi g–i là hai cám do): lòng nhiet tình quá m¡c khi làm
công viec mình yêu thích và sA buông xuôi khi gap khó khan.
TDng là n.n nhân, tôi nhan ra cân ph"i gi     cho tâm trí mình luôn di dúng hư<ng.
Gi"i pháp vô cùng dơn gi"n: viêt m.c tiêu và th1i h6n hoàn thành lên nh=ng
tâm thl và luôn mang theo bên mình. Tôi biêt rang có the trên bàn làm viec ¥
công ty hay ¥ nhà c3a b.n dã có nh    ng mau giây mang ý nghia tương tA. Tuy
nhiên, không ph"i lúc nào b.n cung ngôi ¥ bàn làm viec. Mot tâm th¬ vDa van de
trong hop danh thiêp, ví se là công cž dac lAc nhac nh¥ b.n luôn di dúng con dư)ng
dã ch–n.
31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
MUÔN THÔI CHƯA D.!
Có mot sA that rang, ¥ xã hoi chúng ta, bât ky ai cung có vô sô ư<c muôn: vat
chât, tinh thân, thành công, h.nh phúc,… nhưng rât ít ngư)i d.t dên m¡c khao
khát, boc lo ư<c muôn dó ra bang hành dong. Dó là bi kŸch tD mot nên t"ng luôn dê
cao sA on dŸnh (mà that ra là sA on dŸnh gi" t.o!).
Trong mot chương trình dành cho sinh viên, tôi tDng “kích dong” các b.n tr¬ bang
cách dưa ra câu h•i: “Có ai muôn doi t) 20.000 lây t) 100.000 không?”. Lân th¡
nhât, kho"ng mot na dưa tay. Lân th¡ hai, gân như toàn bo khán phòng dông lo.t
dưa tay. Tôi h•i lân th¡ ba m<i có mot b.n ch.y lên và doi t) 20.000 v<i tôi. Lúc dó
toàn bo nh    ng b.n còn l.i ô lên tiêc nuôi. Tôi tin rang nêu làm bài test này cho c"
xã hoi thì 99% ngay lap t¡c se nghi ng) tham chí ch— trích hành dong dó.
Nêu b.n muôn diêu gì dó, t.i sao ph"i ngân ng.i the hien nó ra ngoài? B.n mong
ch) nh    ng ngư)i xung quanh tA dong hieu ý và dem l.i cho b.n?
Abraham Lincoln tDng nói “B6n có the có bât cT diêu gì b6n muôn nêu b6n
thOc sO muôn có nó. B6n có the là bât cT ai b6n muôn, làm bât cT diêu gì
b6n dO dCnh làm nêu b6n gi= d,-c khao khát dó trong mình vHi mot m.c
dích nhât quán”. Th hình dung b.n dang ¥ trên máy bay và thây khát nư<c. LAa
ch–n c3a b.n là nham mat tư¥ng tư§ng cô tiêp viên xinh d±p se mang nư<c dên
hay m¥ l)i yêu câu dư§c phžc vž?
31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
TIN & TIN CAY
Có mot màn trình dien xiêc di trên dây dien ra ngay trên phô. Ngư)i nghe si không
hê có džng cž b"o hiem, di trên dây nôi gi    a hai tòa nhà 20 tâng ch— v<i cây sào
thang bang. Dám dông khán gi" bên dư<i nín th¥ theo dõi. Sau khi qua dư§c phía
bên kia, ngư)i nghe si yêu câu mot phž tá ngôi lên vai mình và thAc hien l.i màn
trình dien. Hàng nghìn ngư)i d¡ng bên dư<i cang thang cham chú vào tDng bư<c
chân c3a ngư)i nghe si. TDng bư<c, tDng bư<c,… Và rôi tât c" v. òa trong tiêng
pháo tay khi c" hai dên nơi an toàn. Ngư)i nghe si h•i lieu m–i ngư)i có tin rang
anh có the làm l.i lân n    a không? Dám dông dông thanh tr" l)i “Có, chúng tôi tin!”
Ngư)i nghe si m—m cư)i và h•i tiêp: “Vay có ai trong sô các b.n tình nguyen ngôi
trên vai tôi không?”. Mot sA im lang bao trùm dám dông bên dư<i.
Có mot sA khác biet l<n gi    a TIN và TIN CAY. Chúng ta tin và nh    ng gì chúng ta
thây, nghe và ch.m vào. Nhưng rât ít ngư)i d.t dên m¡c TIN CAY, t¡c là san sàng
giao phó b"n thân mình cho ai hoac diêu gì dó. Và bi kŸch là khi chúng ta không TIN
CAY chính b"n thân mình. Chúng ta biêt rang v<i kiên th¡c, kinh nghiem dã có, mžc
tiêu ABC hay cơ hoi XYZ dó hoàn toàn kh" thi. Nhưng dã bao lân chúng ta ch–n
mžc tiêu thâp hơn, ngân ng.i de rôi tA an 3i mình khi cơ hoi trôi qua?
Nêu b6n không TIN CAY chính mình thì làm sao nh=ng ng,1i khác có the?
31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
CON BƯ.M KHÔNG BAO GI. BAY
Han là b.n dã tDng nghe câu chuyen này:
Mot cau bé phát hien ra mot con bư.m dang cô thoát ra kh'i cái kén cQa nó. Tò
mò, cau bé cham chú quan sát con bư.m t8ng chút, t8ng chút lo ra kh'i cái kén.
Nhiêu gi: trôi qua, cái kén gân như không tách ra dư=c to hơn. Cau bé sôt ruot và
quyêt d.nh giúp con bư.m. Cau lây con dao, r6ch mot lo to và con bư.m de dàng
chui ra kh'i cái kén. Thê nhưng, doi l6i, dôi cánh cQa con bư.m chưa phát trien
hoàn toàn, không the nâng dư=c cơ the nó lên. Mãi mãi, nó là con bư.m không bao
gi: bay dư=c.
DPng bao gi1 làm trái các quy luat, nhât là quy luat c3a vu trž. Rât nhiêu ngư)i
không châp nhan dư§c nh    ng sA that, nh    ng diêu vôn nó ph"i như vay. Khao khát
tìm hieu, t.o ra sA khác biet là nên t"ng cho sA phát trien c3a nhân lo.i. Nhưng dó
là khi chúng nam trong quy luat c3a t.o hóa.
Giúp d. ngư)i khác là mot c.m bay ng–t ngào. Dôi khi, chúng ta bŸ chính mong
muôn giúp d. cám do và quên di mžc dích that sA là hư<ng dên sA phát trien c3a
ngư)i khác. C"m giác th•a mãn vì sA do lư§ng, quyên nang c3a chính mình là cái
gôc c3a l)i bien ho “tôi ch— muôn tôt cho b.n”.
MZi khó khan luôn có nh=ng thành qu. xTng dáng. SA de dàng l.i là mot cám
do ng–t ngào khác. Khi công viec, cuoc sông c3a b.n mãi như trôi trên dòng sông
lư)i thì có the “dôi cánh c3a b.n” dang teo dân. Vay cái gì se nâng bư<c, là cho dAa
khi b.n gap khó khan?
31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
99 % CÒN L.I?
Thomas Edison tDng nói: “Thiên tài là 1 phân tram c"m h¡ng và 99 phân tram mô
hôi”. Chúng ta dêu hieu tâm quan tr–ng và trân tr–ng tính siêng nang, kiên trì.
Nhưng tôi cho rang câu nói này còn có ý nghia sâu sac hơn. Dó là tD dâu mà có “99
phân tram mô hôi”?
B.n hãy th lat l.i nh    ng dòng tieu s, suy ngam l.i nh    ng thành tAu rAc r. c3a
nh    ng tên tuoi vi d.i. Thomas Edison, Albert Einstein, Marie Curie, Leonard Da
Vinci,… dêu dã ph"i rât, rât kiên trì trong tDng công trình c3a mình trư<c khi d.t
dên thành công. Dong lAc phi thư)ng nào có the khiên mot ngư)i có the tiên hành
hơn 10.000 thí nghiem de “chiêu sáng thê gi<i” (theo t.p chí Life), hay mot ngư)i
khác châp nhan sA nguy hiem c3a chât phóng x. de dat viên g.ch dâu tiên cho
ngành nang lư§ng h.t nhân? Dó ch— có the là dam mê!
Tong thông th¡ 28 c3a My, Woodrow Wilson tDng nói: “B.n có mat trên d)i này
không ch— de sông. B.n có mat ¥ dây de khiên cho thê gi<i này phong phú hơn, d3
dây hơn v<i tâm nhìn, niêm hi v–ng và sA khao khát thành công c3a riêng mình.
B.n se khiên chính mình tr¥ nên vô džng nêu quên di mžc dích sông”. Dam mê hay
mžc dích sông là dong lAc m.nh me, là ng–n la d     doi, là khát khao cháy b•ng
mang l.i nguôn c"m h¡ng cho b.n trong m–i viec. Hãy th tư¥ng tư§ng, bây gi) là
6h sáng th¡ Hai, b.n nam trên giư)ng, không biêt hôm nay se làm gì, và rôi b.n
nghe toàn thân ue o"i, met m•i. Hay b.n thích kŸch b"n này hơn: 5h30 sáng th¡
Hai, b.n vùng day, bat dâu bài tap quen thuoc, sau dó liêc qua lŸch làm viec dã có
san tD dâu tháng và ham h¥ bat dâu mot ngày m<i.
“99 phân tram thiên tài là c.m hTng tP m.c dích sông”, lieu b6n có san
sàng tr[ thành thiên tài?
31 Qu. Táo Tinh Thân Dien gi. Quách Tuân Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
NƠI CÓ TÌNH YÊU…
Mot ngư)i phž n     vê nhà và thây 3 ông già ngôi d§i trư<c ca. Bà không quen ai
trong sô h– nhưng van m)i tât c" vào nhà. Ông già h•i: “Trong nhà có dàn ông
không?”. “Chông tôi di vang rôi” – Bà tr" l)i. “Vay chúng tôi không the vào dư§c”.
Khi ngư)i chông vê, nghe v§ ke l.i, ông bèn b"o v§ ra m)i 3 ông cž vào nhà.
“Chúng tôi không the vào cùng nhau” – mot ngư)i nói – “Ông ây là S¡c Kh•e” – ch—
tay vào ngư)i bên c.nh – “Ông ây là Thành Công. Còn tôi là Tình Yêu. Hãy vào và
bàn v<i chông cô xem lieu se cho ai trong sô chúng tôi vào nhà.”
Hai v§ chông bàn b.c trong nhà. Ngư)i chông muôn có S¡c Kh•e trong khi ngư)i v§
l.i muôn Thành Công. Con gái c3a h–, sau khi nghe câu chuyen, cung tham gia và
dê nghŸ nên m)i Tình Yêu vào. Cuôi cùng, hai v§ chông quyêt dŸnh nghe theo l)i
con gái nh• c3a mình và m)i Tình Yêu vào nhà. Ky l. thay, khi Tình Yêu di vào, S¡c
Kh•e và Thành Công cung di theo. Hai v§ chông ng.c nhiên “Chúng tôi m)i Tình
Yêu, sao hai ngư)i l.i di theo?”. “Nêu các b.n m)i S¡c Kh•e và Thành Công, hai
trong sô chúng tôi se ¥ ngoài. Nhưng nêu b.n m)i Tình Yêu, chúng tôi se di cùng.
Bât ky nơi nào có Tình Yêu, nơi dó có STc KhNe và Thành Công.”
Comments